SVERIGE. Regeringen anklagas nu för att gömma en utredning om FN:s konvention ILO 169 från media. Utredningen från 2015 skrevs av förre justitierådet Bertil Bengtsson. Utredningen undersökte hur konventionen kunde appliceras i Sverige. Anonyma källor hänvisar till att innehållet var känsligt och regeringen oroade sig för att stöta på kritik.

FN:s konvention ILO 169 berör ursprungsbefolkningens rättigheter. Den trädde i kraft år 1991 och sedan dess har flertalet länder valt att ratificera konventionen. Tanken är att en ursprungsbefolkning ska ha rätt till bland annat tvåspråkig utbildning, landrättigheter samt bland annat ges vissa möjligheter att vara delaktiga i beslutsprocessen.

Påverkar kommersiella intressen
I Sverige är det samerna som berörs av konventionen. Samerna är idag garanterade vissa särrättigheter men om konventionen ratificerades skulle det innebära vissa utökade rättigheter. Detta krockar med kommersiella intressen men också med lokalbefolkningens rättigheter runtom i Norrland. Bland annat skulle konventionen innebära svårigheter med att upprätta ny gruvdrift och exempelvis vindkraftsparker i norra Sverige.

Miljöpartiet med Alice Bah Kuhnke i spetsen har drivit frågan hårt under mandatperioden. Man har haft som målsättning att göra konventionen till svensk lag. Det var därför Bertil Bengtssons utredning tillsattes 2015. Tanken var att han skulle göra en juridisk rapport om hur svensk lagstiftning skulle ändras.

– Det var egentligen inga nyheter eller något konstigt. Jag skrev att om vi ändrar vissa regler och bland annat ger starkare skydd för samerna mot intrång i renskötselrätten och förstärker inflytande i utnyttjande av naturtillgångar så går det bra att vi tillträder den här konventionen, säger förre justitierådet Bertil Bengtsson.

Utredningen är så pass känslig att den göms undan
För Socialdemokraterna är frågan dock väldigt känslig. ILO-frågan rör upp starka känslor i norra Sverige där man oroar sig för att en lagändring skulle försvåra situationen för lokalbefolkningen att verka i Norrlands inland. Företrädare för socialdemokraterna har bland annat gått ut och sagt att man inte ska göra konventionen till svensk lag. Som en följd har Bengtssons utredning förpassats till arkiven. När media har hört av sig till Kulturdepartementet för att få ta del av utredningen har man flertalet gånger fått nobben.

Interna stridigheter i regeringen
Alice Bah Kuhnke har dock inte gett upp. Istället lobbar hon nu för att få igenom den så kallade Konsultationsordningen i riskdagen. Förslaget är tänkt att få samerna att vara delaktiga i beslut som berör deras angelägenheter. Förslaget har dock stött på patrull hos socialdemokraterna i Näringsdepartementet. Utöver det vill Kuhnke få till mer medel till Sametinget och samisk kultur.

– Får vi igenom Konsultationsordningen blir det mindre svårt att få ILO 169 genom riksdagen. Det svåraste är inte att få med alla socialdemokrater, däremot blir det svårt att få en majoritet i riksdagen.