Striden om domstolarnas ställning i Polen handlar om ännu inte gjorda historiska uppgörelser med den kommunistiska diktaturen. Konservativa regeringspartiet PiS har nu startat den uppgörelsen, i syfte att skapa rättvisa. Men möter protester från väst.

I fredags antog Polens parlament, efter en tio timmar lång debatt, en lagändringar om hur Högsta domstolens chefsdomare ska tillsätta, rapporterar Radio Poland. Det är en av de lagar som väcker kritik inom EU, som anser att lagändringarna kan påverka domstolarnas självständighet gentemot den politiska makten.

Men regeringspartiet Lag och rättvisa, PiS, har länge hävdat att Polen måste göra upp med brotten som begicks under kommunistiska diktaturen. Detta har inte skett eftersom domstolarna fortfarande är organiserade i enlighet med kommunistregimens beslut.

Utrikesminister Jacek Czaputowicz sa tidigare i sommar att hans land kommer att försvara sin rätt att reformera domstolsväsendet trots att Bryssel hotar med bestraffningar. EU-kommissionen har startat en procedur enligt paragraf sju mot Polen och hävdar att förändringarna undergräver ”principerna för domstolarnas självständighet, inklusive domarnas oavsättlighet”. Resultatet kan bli sanktioner, om alla andra medlemsländer ansluter vilket dock inte är troligt.

PiS gick till val på att genomföra omfattande förändringar av domstolsväsendet, dels för att göra upp med kommunismens brott, dels för att domstolarna av många uppfattas som en självstyrande elit som inte bara är avskärmad från folket utan också präglas av ineffektivitet och korruption.

Skälet till att kommunismens brott aldrig prövats är att nuvarande domstolsväsende konstruerades under kommunisttiden då landets president var general Wojciech Jaruzelski som styrde på Sovjetunionens uppdrag med undantagslagar.

– Detta är ett djupt bristfälligt juridiskt system, skriver Polens premiärminister Mateusz Morawiecki i Washington Examiner.

– Ingen demokratisk nation kan acceptera att någon del av statsapparaten står över kontroll, insyn och ansvarsutkrävande. Men det är läget för Polens domstolsväsende idag. Det är en mycket speciell brist i rättssystemet vars ursprung och konsekvenser sällan har diskuterats eller blivit förstått i Europa.

– Under de så kallade rundabordssamtalen 1989 mellan kommunistdiktaturen och den demokratiska oppositionen tilläts Jaruzelski utse hela domarkåren som skulle leda domstolarna efter kommunismens fall. Dessa domare har dominerat vårt rättsväsende i nästan ett kvarts århundrade. Vissa sitter kvar än idag.

– Ett nationellt råd med 25 ledamöter dominerat av 15 domare i högre domstolar, utser alla nya domare inklusive deras egna efterträdare. Ingen tingsrättsdomare eller folkvald företrädare deltar. Polens president kan acceptera eller avvisa rådets förslag till ny domare. Systemet leder till nepotism och vänskapskorruption, skriver Mateusz Morawiecki.

Han exemplifierar med att domarna under lönestopp i offentlig sektor 2012, som en följd av den ekonomiska krisen, stämde staten i varandras domstolar om brott mot sina anställningsvillkor så att de kunde bevilja varandra skadestånd. Domare har också systematiskt givit medborgare utan politiska kontakter eller utan stora bankkonton sämre bemötande. Samtidigt som förmåner går till vänner och hämnd utdelas till rivaler.

Polska regeringen reformerar nu systemet för tillsättning av domare. Det sker genom att omorganisera det inflytelserika Nationella rådet för domstolsväsendet (KRS), som nominerar nya domare. Hittills har domare utsett varandra, men nu ska 15 av de 25 ledamöterna utses av parlamentets andra kammare.

Högsta domstolen får också befogenhet att bevilja resning i domar som upp till 20 år gamla. En disciplinär nämnd inrättas inom Högsta domstolen som utses av parlamentets första kammare. Och ny lag har införts som innebär att domare går i pension när de fyllt 65 år istället för som nu vid 70 år. Presidenten kan förskjuta pensioneringen i enskilda fall.

Dessa förändringar får hård kritik av polska vänsteroppositionen och av EU för att dessa ändringar hotar att avskaffa domstolarnas självständighet och underställa dem politiska nycker.

Visst kan man ha synpunkter på hur snabbt den polska regeringen går fram med sina reformer av domstolsväsendet. Förändringar bör ske med så stor uppslutning som möjligt.

Men det finns ingen grund för EU:s oproportionerligt hårda kritik mot Polen. Av två skäl:

1) De förändringar som genomförs är på inget sätt unika i Europa. Sverige har ännu större politiskt inflytande över domartillsättningar, än vad Polen har efter regeringens förändringar. Varför kritiserar EU inte Sverige?

2) Polens historia som kommunistockuperad diktatur har betydelse. I en kompromiss vid den fredliga maktöverlämningen fick kommunisterna stor makt över domstolarna. Det var säkert rimligt då, för att slippa inbördeskrig. Men idag finns inga skäl för Polen att inte göra upp med det kommunistiska förtrycket under åren 1947 till 1990. Och här har, måste vi i omvärlden erkänna, domstolarna spelat en viktig roll i att förhindra uppgörelse med en mörk historia. Det förklarar varför regeringspartiet, som vann valet 2015, nu vill klara av det under mandatperioden. Det är redan 25 år försenat.

Min kritiska syn på EU förstärks när EU inte bara lägger sig i enskilda medlemsländers angelägenheter, utan tar ställning för ena parten i en historisk dispyt. Dessutom den part som aldrig visat respekt för domstolsväsendets självständighet. EU är dessutom inkonsekvent när man inte kritiserar Sverige för samma brister. Skälet är att Bryssel favoriserar oppositionen i Polen (som saknar folklig stöd) och ser konservativa regeringspartiet PiS som sina motståndare (som röstats fram av polska folket). EU överträder sina befogenheter, är partisk och struntar i likabehandling av medlemsländerna. Så ska inte en mellanstatlig union fungera.