GYMNASIELAGEN. Den lag som S, MP och C röstade igenom är så dålig att domstol inte dömer enligt den. En irakier som prövats fick avslag då han inte kunnat göra sin identitet sannolik. Detta innebär ett tungt bakslag för regeringen.

Migrationsdomstolen i Malmö har prövat ett fall om en man med ursprung i Irak som sade sig vara minderårig när han kom till Sverige. Enligt domstolen har han inte gjort sin identitet sannolik, men enligt den nya lagen är det inte något krav, utan det räcker att den sökande ska ha försökt bevisa sin identitet.

Låg kvalitet
Migrationsdomstolen i Malmö kommer inte att tillämpa den nya lagen om tillstånd på grund av gymnasiestudier för ensamkommande som trädde i kraft vid månadsskiftet.
Anledningen är att man anser att en del av lagen är bristfällig.

– Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid. Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, kommenterar chefsrådman Fredrik Löndahl i ett pressmeddelande.

Beskedet att Migrationsdomstolen i Malmö avgjort ett mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya lagstiftningen kom under fredagsförmiddagen.
Domstolen har efter en lagprövning bedömt att beredningen i den del som handlar om sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas.

Inte gjort identitet sannolik
Målet gällde en ung asylsökande från Irak som kom till Sverige 2015. Den asylsökande bedömdes vara ett barn när han kom till Sverige men vuxen när Migrationsverket i slutet av 2017 avslog hans asylansökan. Han har heller inte gjort sin identitet sannolik, anser domstolen.
Bakom domen står chefsrådman Fredrik Löndahl, rådman Åsa Holmgren och nämndemännen Ulf Börkell (SD), Lars-Erik Larsson (SD) och Margareta Liljedahl Eriksson (S). Rätten är enig, enligt domen.

Förlorar trovärdighet
Det är extremt ovanligt att en svensk domstol underkänner en lag stiftad av Sveriges riksdag. Enligt Mats Knutson på SVT är det ett grovt underkännande av regeringens lagstiftningsarbete. Trots Lagrådets avrådan gick man vidare. Han tror att främst Socialdemokraterna kommer att förlora trovärdighet på detta.

Det kan också få betydelse för hur lagen kommer att tillämpas av andra migrationsdomstolar. Dagens beslut kommer sannolikt att överklagas. Om domen fastställs i högsta instans kommer också resten av fallen att avslås.