RAPPORT. Skolinspektionen riktar skarp kritik mot svenska för invandrare, SFI. ”Med grund i resultaten från vår kvalitetsgranskning konstaterar Skolinspektionen att det finns mycket att se över och förbättra inom svenska för invandrare”, skriver myndigheten.

Skolinspektionen har genom 42 observationer granskat SFI-utbildningar i 15 svenska kommuner från Skellefteå i norr till Kristianstad i söder. Skolorna och kommunerna har valts ut slumpmässigt precis som de enskilda klasser myndigheten granskat.

I ett pressmeddelande skriver de att ”som en följd av ökat flyktingmottagande är betydelsen av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) som en integrerande funktion i dagsläget större än på länge”. Samtidigt möter utbildningen kritik på flera olika punkter.

Rapporten belyser att det är en utmaning med för få behöriga lärare, en siffra som endast uppgår till 36 procent 2017. Dessutom har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ”sjunkit och är den lägsta på över tio år”. Vidare menar myndigheten att det även finns en utvecklingspotential inom själva undervisningen. Endast ”i några fall” ser de väl fungerande verksamheter.

”Inom sfi ställs lärarna dagligen inför det faktum att elever kommer in mitt i den planerade undervisningen och därmed blandas med elever som studerat en tid men också med elever som är på väg att avsluta sin utbildning.”

Olika kunskapsnivåer försvårar
Rapporten lyfter särskilt fram brister inom individanpassning av utbildningen. Elever inom utbildningen har olika förutsättningar – något som inte tas omhand på ett tillfredsställande sätt. Myndigheten skriver att ”oavsett mångfalden bland eleverna så sker undervisningen i flera sfi-verksamheter utifrån ett upplägg som inte utgår från enskilda elevers förutsättningar. En risk med detta är att elevers progression kan försenas eller försämras.”

Det ställs också höga krav på lärarnas flexibilitet och förmåga att hantera elevernas olika kunskapsnivåer. Skolinspektionen fortsätter sin kritik:  ”Om gruppindelningar och teman inte sker på basis av elevers tidigare studiebakgrund eller kunskapsnivå riskerar undervisningen ske på en för hög nivå för elever som inte kommit lika långt i sin språkutveckling. Det kan även medföra att undervisningen sker på en för låg nivå för elever som kommit längre.”

Kulturella skillnader
Myndigheten menar även att elevernas tidigare livserfarenheter i andra kulturer och samhällssystem inverkar på lärarnas yrkesutövning. ”Inom sfi spelar dessutom inte bara elevernas tidigare studiebakgrund en roll. Deltagarna kommer ofta från många olika kulturer och samhällsstrukturer. Lärarnas roll är därmed inte bara strikt undervisande – det handlar också om att möta och sammanföra människor med vitt skilda livserfarenheter”, skriver de i rapporten.

De nämner även att de elever som levt som flyktingar kan påverkas negativt av sina tidigare upplevelser och därmed ha svårare att fokusera på sina studier. De tillägger: ”Vidare har mötet med en ny kultur i vuxen ålder en stor inverkan”.