POLISEN. Polisen ska få kroppsvisitera vid inre utlämningskontroll föreslår en statlig utredning. Men tunga remissinstans som JK och JO är kritiska. Polisen vill dock gå längre och vill utöver rätten att kroppsvisitera även kunna tömma mobiltelefoner och ta DNA-prover. 

Det går trögt med utvisningarna. Regeringen verkar sakna både vilja och förmåga att kunna avvisa de som befinner sig olagligt i Sverige. Gränspolisen har larmat om att det finns minst 20 000 utlänningar som gått under jorden – en siffra som kan vara mycket högre – och Migrationsverket har signalerat att det kan bli så många som 60 000 de närmaste åren när många beräknas få avslag på sina ansökningar om asyl.

Regeringen vill dock ge myndigheterna nya befogenheter och Återvändandeutredningen som las fram i höstas föreslår att polisen ska ha rätt att:

  • Kroppsvisitera personer som vid en inre utlänningskontroll inte kan visa att de har rätt att vistas i landet.
  • Rätt att ta med sig personen för fotografering och för att ta fingeravtryck om han eller hon inte medverkar till att klarlägga sin identitet.
  • Fingeravtryck ska få tas på barn som är fyllda sex år, en gräns som idag är 14 år. 
  • Det finns även förslag på skärpta regler för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort, främlingspass och resedokument för utlänningar. 

Mer befogenheter
Polisen tycker att förslagen är bra men vill gå längre, enligt DN. I 
sitt remissyttrande efterlyser Polismyndigheten även möjlighet att kunna tömma digitala media från till exempel mobiltelefoner, när personen saknar handlingar och vägrar att samarbeta. Detta då dessa personer har foton av sina id-handlingar i stället för att bära med sig dem.

Polisen anser att befogenhet att tömma digitala medier är ”såväl angelägen som brådskande” och påpekar att möjligheten finns i flera andra länder.  Polisen vill även se över möjligheten till att ta DNA-prov, ett ”värdefullt verktyg” som höjer säkerheten vid identifiering och som sedan länge teknik används vid brottsutredningar.

Kritiserar förslaget
Men flera tunga instanser kritiserar regeringens förslag. Det finns risk för integritetskränkning och att det är oklart
om syftet uppnås, anser bland annat JK och JO.

Justitiekanslern (JK) tycker inte att det har analyserats tillräckligt för att kunna bedöma om de leder till ett mer effektivt återvändandearbete. Justitieombudsmannen (JO) anser inte att den integritetskränkning som en kroppsvisitation innebär har övervägts tillräckligt och ifrågasätter om syftet uppnås om man tilllåter kroppsvisitering. 

Röda korset varnar för att oron och otryggheten kan öka bland människor med utländsk bakgrund, även om de har rätt att vara i Sverige. Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att risken för diskriminering måste analyseras mer och att det ligger i sakens natur att det finns risk för att de inre kontrollerna görs enbart utifrån hur individen ser ut.

Idag förbjudet
Idag är det förbjudet att kontrollera någon på basis av etnisk profilering. En förutsättning för att göra inre utlänningskontroll är att det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet. Det kan också finnas annan särskild anledning till kontroll, till exempel en arbetsplats- eller trafikkontroll.

Utlänningen är skyldig att på begäran överlämna handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige, samt skyldighet att efter kallelse komma till Migrationsverket eller polisen och lämna uppgifter. Om personen inte gör det får denne hämtas av polis. Att kontrollera någon på basis av etnisk profilering är däremot förbjudet.