SVENSK KULTURHISTORIA. Riksantikvarieämbetet har av regeringen fått fyra historiska järnvägsmiljöer klassade som byggnadsminnen. Detta i kölvattnet av en rivningsvåg av järnvägsbyggnader som genomförts på senare år.

Trafikverket har sålt, rivit och eldat upp ett stort antal järnvägsrelaterade byggnader. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att staten ska göra sig av med alla byggnader som inte behövs i järnvägstrafiken. Totalt i landet har det handlat om drygt 1.000 byggnader, alltifrån små bodar och jordkällare till stationshus och stora godsmagasin.

Under rivningsarbetet har flera unika järnvägsmiljöer med kulturhistoriska värden uppmärksammats. Trafikverket har föreslagit att Riksantikvarieämbetet borde engagera sig i ett antal av byggnaderna så att de kan bevaras som statliga byggnadsminnen. Detta sedan andra lösningar för bevarande av byggnaderna har diskuterats med flera intressenter på regional och lokal nivå, och sedan kommuner meddelat att man inte är beredd att ge de rivningslov som Trafikverket önskat.

När en byggnad har förklarats som statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

– De stationsbyggnader vi nu prioriterar och alldeles särskilt skyddar för framtida generationer är en del av vårt kulturarv. De berättar mycket om oss människor, vårt lands utveckling och fortsatta utmaningar, sa på skärtorsdagen kulturminister Alice Bah Kuhnke.

De fyra stationsmiljöerna som nu räddas finns i västra och norra Sverige.

Ornäs station (Borlänge kommun)
Ornäs station mellan Falun och Borlänge stod klar till öppnandet vid årsskiftet 1875/1876 av den nordligaste delsträckan på Bergslagernas Järnväg, Sveriges största privata järnvägsföretag på sin tid. Stationsområdet har förblivit en sammanhållen och välbevarad miljö, utan tillbyggnader eller förändringar på byggnadernas exteriör. Stationshuset är ett fint exempel på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, eftersom de flesta har rivits eller förändrats.

Landeryds station (Hylte kommun)
Stationen, som är från 1906 då järnvägen Halmstad-Värnamo byggdes, har ett stort symbolvärde och samhällshistoriskt värde, eftersom järnvägens framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden har haft stor betydelse för samhällets utveckling i Landeryd. Det är i sista stund som byggnaden räddas. Det har larmats om att murbruket lossnar mellan tegelstenarna och att underhållet blir allt mer eftersatt. Riksantikvarieämbetet har meddelat att regeringens långdragna handläggning försämrar förutsättningarna att rädda stationen och banområdet med lokstallar.

Fåglaviks station (Herrljunga kommun)
Stationen, byggd 1858, är den enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige, västra stambanan mellan Stockholm-Göteborg. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

Pessinajokks banvaktsstuga (Kiruna kommun)
Banvaktsstugan byggdes 1898 utefter Malmbanan, som haft stor betydelse för malmbrytningen i Norrbotten och Sveriges industriella utveckling under 1900-talet. Bebyggelsen är utformad enligt typritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall.

Vid Pessinajokks banvaktarstuga finns även ladugården bevarad och har också den ursprungliga färgsättningen, medan de flesta andra idag är helt rödmålade efter en renovering på 1930-1940-talen. Byggnaderna och livet längs Malmbanan utgör en viktig del av dess berättelse samt kulturhistoriska värde.

*

Se mer: NSD i Järnvägshus eldas upp, Allingsås Tidning i Fåglaviks station blir byggnadsminne, Norrbottens museum i Byggnadsminnet Malmbanan, Riksantikvarieämbetet i Förslag till regeringen om nya statliga byggnadsminnen.