GRUNDSKOLAN. Redan före den kraftiga migrationen 2015 var Sverige bland de sämsta i att utbilda nyanlända. En anledning angavs vara att Sverige hade så hög volym nyanlända. Den problematiken har ökat dramatiskt efter 2015. Därmed också risken för fler unga som väljer den kriminella banan.

Det har länge varit känt att Sverige tillhör bottenskiktet när det gäller att få migranter i arbete. Nu visar Pisa-studien att Sverige också ligger i botten när det gäller att utbilda nyanlända.

Sverige är odugligt i att ta emot migranter. Pisa-studien har brutit ner elevers resultat efter bakgrund. Då visar det sig att gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation är större i Sverige än i många andra länder.

De niondeklassare i Sverige som skrivit senaste Pisa-provet hamnade över OECD-snittet i läsförståelse och på snittet i matematik och naturvetenskap. Men i ny rapport presenterar OECD en analys av resultaten utifrån födelseland.

Elever födda utomlands presterade runt 60 procent lägre resultat i Sverige än genomsnittet. Det är betydligt fler än i både OECD och EU, där runt 40 procent av invandrade elever hamnar i gruppen lågpresterande. Invandrarelever klarar sig således mycket bättre i länder som Italien, Tyskland, Ungern och Storbritannien.

Klyftan mellan andel lågpresterande bland invandrare och andel lågpresterande bland svenskfödda hamnar på 38 procentenheter – en av de största i både EU och OECD. Länder som Singapore, Kanada och Irland har mycket lägre klyfta på 10-20 procent mellan lågpresterande elever bland invandrade och infödda elever.

Också bland gruppen elever som invandrat sent, året de fyllde tolv eller efter, var andelen lågpresterande i Sverige en fjärdedel större än i andra länder.

En förklaring som anges är att Sverige hade en mycket stor volym elever med utländsk bakgrund, drygt 30 procent av eleverna i årskurs nio när senaste provet skrevs våren 2015. Men därefter har ju invandringen ökat dramatiskt. Och flera partier vill öka invandringen än mer.

Förutsättningarna för att utbilda nyanlända torde därför sjunka framöver, vilket betyder att klyftorna i samhället ökar än mer. De som inte klarar grundskolan har större risk att hamna i kriminalitet. Grogrunden för en explosion i brott framöver är därmed lagd.