ISLAMISM. Det finns klara belägg för att Muslimska brödraskapet finns närvarande i Sverige. De är ett hot mot det öppna samhället, även om det inte är ett regelrätt terrorhot. Snart kan mer kunskap tillföras då en rapport som beskriver Muslimska brödraskapets propaganda är inlämnad till MSB. 

Lorenzo Vidino är erkänd expert på islamistisk extremism, med bas i USA. Det är delvis på hans forskning som MSB:s förstudie om Muslimska brödraskapet bygger. Den publicerades förra året av terrorforskaren Magnus Norell med flera och väckte stor uppmärksamhet

Enligt Lorenzo Vidino är det viktigt för regeringar i Europa att känna till hur MB opererar, eftersom deras verksamhet utgör ett hot mot det goda samhällsbygget i Europa.

– Jag tror inte att Muslimska brödraskapet nödvändigtvis utgör ett direkt säkerhetshot. Jag tycker inte vi bör se dem som en terroristorganisation, även om det finns kopplingar till våld som bör hållas i åtanke, säger han.

Kvinnor och hbtq
Istället bör man beakta de idéer organisationen sprider, som synen på kvinno- och hbtq-rättigheter och religionsfrihet.

– De är väldigt oense med de mainstream-värderingar som råder i Västvärlden. Det faktum att de spridit dessa åsikter till muslimska kretsar är problematiska ur perspektiv av social sammanhållning och integration.

Framträdande roller
Sverige har en hel del personer med framträdande roller i organisationer kopplade till MB som försöker profilera sig som nyckelpersoner för media, regering och etablissemang, enligt Vidino.

– Vad de försöker göra i de länder de verkar är att representera det muslimska samhället, de försöker agera grindvakter. De försöker influera båda sidor och samtidigt pådyvla människor sin egen tolkning av islam, vilken är starkt politiserad och konservativ.

Hot mot samhället
Trots att Muslimska brödraskapet inte kan sägas vara en regelrätt terrororganisation, utan i sin verksamma form mer en lobbyorganisation, menar Vidino att de utgör ett hot mot det öppna samhället. Deras inflytande riskerar att öka redan befintliga problem med segregation och polarisering.

– Om vi försöker bygga harmoniska samhällen i det nya multikulturella Europa är det extremt viktigt att känna till det negativa budskap som Muslimska brödraskapet sänder ut, säger Vidino.

Vidino tycker man bör känna till vad de gör för att hantera dem på ett smart sätt.

– De är inte nödvändigtvis de partners de vill uppfattas som, men de är nödvändigtvis inte heller fienden, som Islamiska staten. De är någonting mitt emellan, något som är väldigt svårbestämbart.

Våldsbejakande och inte
Att det är svårt att se skillnader på propaganda från IS och Muslimska brödraskapet, nämner även MSB. Studier av IS framgångsrika propaganda visar att den även innehåller delar som påverkar demokrati, rättssäkerhet, mänskliga fri- och rättigheter och integration.

− Vi såg att den icke våldsbejakande propagandan hade förts vidare in i Sverige. Däremot var det svårt för oss att skilja på IS propaganda och propagandan från andra islamistiska grupperingar, till exempel från Muslimska brödraskapet, säger Anneli Bergholm Söder, MSB.

Slutrapport inlämnad
Snart kommer kunskapen att ökas. MSB har just fått in en slutrapport om Muslimska brödraskapets informationspåverkan, ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext”. I mitten av mars kommer myndigheten att gå igenom rapporten tillsammans med ett antal experter.

Målet har varit att öka kunskapen om metoder bakom Muslimska brödraskapets propaganda mot sekulära och muslimska målgrupper i Sverige. Av särskilt intresse har varit informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i. Samt skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och samhällets sårbarhet inför detta.

Islamistisk påverkan
MSB har beställt ytterligare forskning och projekt inom området. Magnus Ranstorp leder ett projekt som ska beskriva budskap i salafistiska miljöer mot olika målgrupper i Sverige. Det beräknas vara klart efter sommaren. Utöver det kommer MSB att finansiera forskning som kommer att pågå under tre till fyra år med en budget på cirka tio miljoner kronor.