Den officiella kriminalstatistiken för 2017 har nu publicerats. När det gäller antalet anmälda våldtäkter har de ökat med 654 till 7.370 brott, vilket är en ökning med 10 procent på ett år. Också det dödliga våldet ökar, men inte lika kraftigt.

Brottsförebyggande rådet har nu offentliggjort den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

Totalt har det under 2017 anmälts 1,51 miljoner brott, vilket är en liten ökning på 4.710 fler anmälda brott jämfört med året innan. Medan vissa kategorier minskat, som skadegörelse och vissa former av stölder, har de grova brotten och våldsbrotten mot person ökat.

Dödligt våld ökar
När det gäller det dödliga våld under 2017 noteras den högsta nivån sedan Brå började föra statistik år 2002. Det handlar om 113 konstaterade fall i Sverige, en ökning med 7 fall jämfört med föregående år. Av de dödade var 76 procent män och 24 procent kvinnor. I 35 procent av fallen användes skjutvapen.

Våldtäkterna ökar
Antalet anmälda våldtäkter ökar snabbt. Bara under 2017 blev de 654 fler än året innan. Av de totalt 7.370 fallen utgjordes 6.810 anmälda brott av våldtäkt mot kvinna eller flicka, medan 559 anmälda brott avsåg våldtäkt mot man eller pojke.

Hur allvarlig är utvecklingen?
Brå brukar alltid påpeka att ökningen över åren delvis kan kopplas samman med förändringar i sexualbrottslagstiftningen, som inneburit att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt. Bland annat utvidgades våldtäktsbegreppet 2013. Utöver lagstiftningen kan även förändringar i anmälningsbenägenheten påverka antalet anmälda våldtäkter.

Mot detta kan Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ställas, som visar att den upplevda utsattheten för sexualbrott ökat mycket snabbare än anmälda våldtäkter. Bara under de två åren fram till 2016 mer än fördubblades kvinnors utsatthet för sexbrottslighet – från 1,8 procent till 4,1 procent av alla kvinnor. Av hela befolkningen (16–79 år) uppger 2,4 procent att de har utsatts för sexbrott under 2016, vilket motsvarar cirka 181.000 personer.

Drygt fyra av tio (42 procent) av dessa uppger att de utsattes för mellan två och nio händelser under 2016. Ungefär en tiondel (9 procent) utsattes för tio eller fler händelser. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt drygt hälften (51 %) utsatts minst två gånger under 2016.

Lägg märke till att NTU avser 2016, alltså året innan MeToo och diskussionen om sexuella övergrepp blev en stor fråga i samhällsdebatten.

*

Se mer: Brå i Slutlig brottsstatistik 2017