Regeringen vill inskränka medborgarnas rätt att få tillgång till offentliga handlingar genom ändringar i mediegrundlagarna. Därför begär Sverigedemokraterna en folkomröstning, ett förslag som riksdagen måste ta ställning till.

Lagförslaget som väntas komma i en proposition från regeringen som syftar till att stoppa publicering av känsliga personuppgifter på webbplatser med grundlagsskydd. Det mest kända exemplet är Lexbase, som mot betalning erbjuder offentliga uppgifter från domstolar och myndigheter.

Att databehandla offentliga handlingar innebär att de blir mer lättillgängliga, vilket innebär att den personliga integriteten försvagas. Men lagförslaget avser inte hindra vissa medier att komma åt uppgifterna. Det innebär att staten ska recensera vad som är seriösa och oseriösa massmedier, vilket bryter mot yttrandefrihetens princip där statsmakten inte godtyckligt ska kunna gynna eller straffa vissa medier. De föreslagna inskränkningarna riskerar förstärka obalansen gällande tillgång på information mellan traditionella medier och övriga aktörer i ett fritt samhälle.

Men också Journalistförbundet kritiserar de föreslagna lagändringarna mot sajter som Lexbase, och varnar för att de även kan påverka grundlagsskyddade medier.

Regeringen verkar inte lyssna på remissinstansernas allvarliga invändningar, därför agerar Sverigedemokraterna. Svenska folket borde få ta ställning till om en grundlagsändring som denna ska genomföras.

– Om lagförslaget går igenom i dess nuvarande form kommer Sverigedemokraterna att begära att frågan avgörs genom folkomröstning enligt de regler som föreskrivs i Regeringsformens 8 kap §16 paragrafen, säger Jonas Millard (SD), ledamot i konstitutionsutskottet.

Eftersom Sverigedemokraterna har mer än en tiondel av riksdagens ledamöter måste riksdagen pröva förslaget om folkomröstning.

– Vår förhoppning är att även de övriga partierna inser att frågor av denna vikt bör förankras i en större krets än riksdagens 349 ledamöter, tillägger Millard.

Riksdagen väntas ta upp frågan före sommaren.