VÅRDKRISEN. Individuell schemaplanering för sjuksköterskor och undersköterskor kan förbättra arbetsmiljön för vårdpersonal. Det rapporterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Kombinationen mellan arbete, familj och fritid underlättas för personalen.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) är en myndighet som sammanställer forskning för att ge beslutsfattare underlag för effektiviseringar och förbättringar inom vården. SBU:s Upplysningstjänst har undersökt frågan om vilken effekt individuell schemaläggning har på arbetsmiljön inom vården. På många håll i landet bidrar en ansträngd arbetsmiljö inom vården till hög personalomsättning och SBU uppger att studier visar ”att personalomsättningen minskade vid individuell schemaplanering”.

I sitt svar konstaterar SBU att ”många sjukhusavdelningar i Sverige tillämpar […] individuell schemaplanering istället för traditionella fasta scheman (som till exempel rullande 4- eller 5-
veckors scheman)”. Vidare skriver myndigheten att en individuell schemaplanering gör att både sjukvårdens och individens behov och önskemål uppnås och att ”det blir lättare för personalen att
kombinera arbete med familj och fritid”.

Rapporten pekar på att schemaläggningens roll är central i sjukhusverksamheten. ”En bra schemaläggning av sjuksköterskorna och undersköterskorna på en vårdavdelning är avgörande för att patienterna ska få god vård och att vårdens resurser utnyttjas på bästa sätt men
också för vårdpersonalens arbetstillfredsställelse”, skriver myndigheten.

Positiva effekter
Att använda individuella scheman kan ha flera positiva effekter. De studier som undersökts av SBU lyfter fram flera punkter.

  • Avdelningsföreståndarnas tid frigörs för andra arbetsuppgifter då mindre tid läggs på schemaplanering
  • Vårdpersonalen blir bättre på att förhandla och samarbeta
  • Arbetstillfredsställelsen påverkas positivt

Finns svårigheter
Det finns dock inte enbart positiva effekter med denna typ av schemaläggning enligt myndighetens rapport. SBU redovisar att forskningen funnit att det ”kan vara utmanande att implementera och bibehålla ett fungerande system” för individuell schemaplanering.

För att kunna dra mer långtgående slutsatser anser SBU att det behövs vidare granskning av den forskning som finns på området. SBU väljer därför att i nuläget inte ta ställning i sakfrågan om vad den exakta effekten blir av individuell schemaplanering.

Fakta

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård, samt granska kunskapsläget för metoder och insatser inom socialtjänst och område funktionstillstånd/-hinder.

Myndigheten arbetar systematiskt och granskar befintlig forskning för att sammanställa bästa tillgängliga kunskap. SBU:s rapporter beskriver vilka insatser som gör störst nytta och
pekar på det bästa sättet att använda samhällets resurser.

SBU:S Upplysningstjänst är till för vårdens beslutsfattare – personer i ledande befattning, verksamhetschefer, sektionschefer och områdesansvariga.

SBU har gjort systematiska översikter sedan 1987, och är därmed en av de äldsta HTA-organisationerna (Health Technology Assessment) i världen.

Källa: www.sbu.se