DEBATT. Vi presenterar nu förslag för bryta elevernas bristande motivation och den missmatchning som finns mellan elevers gymnasieval jämfört med de arbetstillfällen som finns, skriver riksdagsledamöterna Stefan Jakobsson och Aron Emilsson (SD).

Vi ser ett allt mer segregerat samhälle. Ett samhälle där empatin samt förståelsen för utsatta grupper och medmänniskor minskar, och ett samhälle där individualismen breder ut sig på bekostnad av sammanhållningen. Detta är ett samhällsfenomen som också syns i skolans värld, på bekostnad av lugn och studiero i klassrummet.

Följdeffekten av detta blir bland annat att lärarna blir utarbetade och att sjukskrivningarna ökar kraftigt. Det får i sin tur som följd att personalen flyr läraryrket, och att vi får en ännu större avsaknad av lärare och andra vuxna i skolan.

En annan faktor i sammanhanget är också elevernas bristande motivation. Det är dock förståeligt att motivationen sviktar när de rådande förutsättningarna för lärande inte alltid är de bästa. Vi har också andra problem i form av missmatchningen mellan elevers gymnasieval jämfört med de arbetstillfällen som finns. Eftersom skolan är en avspegling av samhället i stort är det inte konstigt att samhällsproblemen också märks av i klassrummen. Däremot kan, och ska, vi aldrig acceptera att det är så, och vi måste göra allt vi kan för att vända den negativa utvecklingen.

Sverigedemokraterna vill se ett samhälle som håller ihop och som inte accepterar segregation, utan som istället aktivt arbetar för att motverka det. Vi vill också se en skola som är öppen för samhället och vice versa – ett samhälle som är öppet för eleverna. Med rätt beslut och rätt prioriteringar är detta fullt möjligt. Vi menar att det är vår skyldighet att bjuda in samhällets positiva och goda krafter när de negativa inslagen i verkligheten tar sig in i skolan.

Idag presenterar Sverigedemokraterna en rad förslag som vi menar kommer vara ett stort steg i denna riktning. Bland annat avser vi att lägga 1 miljard på att sammanfläta skolan med det övriga samhället, och framför allt det civila samhället. Med detta syftar vi på att samhällets övriga aktörer – såsom exempelvis företag, idrottsföreningar, pensionärsföreningar och andra organisationer i civilsamhället, men också polisen och räddningstjänsten m.fl. offentliga aktörer i samhället – ska utgöra en naturlig del av det svenska skolväsendet. Det handlar om att överbrygga avståndet mellan dessa samhällsaktörer och skolsystemet.

Miljardsatsningen ska vara öronmärkt på så sätt att det enbart går direkt till skolorna, och inte till kommunerna eftersom risken då är att dessa använder resurserna till andra ändamål än vad de är avsatta för.

Skolor och företag som samverkar är vanligt förekommande i flera andra länder, såsom exempelvis Schweiz och USA. Vi anser även att man bör dra lärdom av tidigare genomförda och väl fungerande projekt såsom exempelvis ”Bunkefloprojektet” och ”Svenskt friluftsliv i skolan”.

Vi anser att långsiktighet i förslag och beslut alltid bör prägla skolpolitiken och skolväsendet. Att satsa på att förbättra skolans dialog och samarbete med samhällets övriga aktörer är en satsning som vi hoppas ska växa och fördjupas över tid för att bli en naturlig del av skolgången för våra elever. Skolans uppdrag är trots allt att rusta eleverna inför framtiden. Detta är då ett viktigt första steg i att bygga broar för eleverna in i det kommande arbetslivet – en satsning på elevernas och på Sveriges framtid.

Stefan Jakobsson
Skolpolitisk talesperson (SD)

Aron Emilsson
Kultur- och sammanhållningspolitisk talesperson (SD)