Fem månader ska reserveras för vardera föräldern enligt utredningsförslag som presenterades för regeringen idag. Förslaget ligger i linje med Socialdemokratiska kongressbeslutet om att på sikt kvotera hela föräldraförsäkringen med hälften till vardera förälder.

Regeringens utredare Lars Arrhenius sa vid pressträffen att föräldrarna måste styras hårdare av staten. Utvecklingen mot delad föräldraförsäkring går för långsamt, eftersom mammor fortfarande tar ut flest dagar. ”Det har tagit väldigt långt tid att ändra det här beteendet, så jag tror att det behövs en kraftigare reservering”, sa Arrhenius.

Enligt förslaget ska föräldrapenning kunna tas ut under högst 460 dagar sammanlagt för föräldrarna. 151 dagar (5 månader) reserveras för vardera föräldern.

Utredningen menar att det finns skäl att behålla ”viss flexibilitet i försäkringen”. Men med tanke på att Socialdemokratin vill tvångskvotera hela föräldraförsäkringen kan utredningen också ses som ett steg mot att avskaffa flexibiliteten och föräldrarnas valfrihet.

Utredningen bör kastas i papperskorgen.

En ny behöver tillsättas, som vänder perspektivet och föreslår ökad valfrihet för föräldrarna. På Sverigedemokraternas landsdagar i november beslutade man anta partistyrelsens skrivningar där det fastslås att familjen ”är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap”. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden. Politikens uppgift är att stötta familjerna, inte inskränka på deras handlingsfrihet.

Landsdagarna såg med oro på att förslag läggs om att staten i än högre grad lägger sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen. ”Vi vill att föräldrarna ska ges fullständig frihet att avgöra hur fördelningen mellan dem av ledigheten ska se ut”, löd beslutet.

Sverige har förmodligen världens mest generösa föräldraförsäkring. Den ska vi slå vakt om. Familjen måste kunna planera sin vardag utifrån sina villkor. Att begränsa föräldrarnas ansvar och valfrihet är fel väg. Privatlivets helgd måste respekteras. Intrång här ska inte ske bara på grund av att några fått för sig att vissa ideologiska idéer ska verkställas med tvång. Barnens uppväxt och familjens behov är viktigare än ideologiska mål om exakt jämställdhet. Harmoniska samhällen byggs underifrån, de åstadkoms inte genom diktatorisk styrning uppifrån.