Civilförsvaret måste rustas upp, skriver Försvarsberedningen i en rapport som presenteras idag. Alla medborgare måste ha beredskap för att klara sin försörjning i en veckas tid utan stöd från myndigheterna. ”Den enskilde har ett ansvar givet de omständigheter som råder i kris och krig”, skriver man.

Tidigare har staten räknat med att vi var och en kan ordna vår försörjning i 72 timmar, utan el, värme och fungerande vattenledningar. Nu föreslår Försvarsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, att varje svensk ska lagra livsmedel och klara sin egen försörjning i en vecka utan något stöd från det offentliga.

Många svenskar har säkert inte tänkt på detta individuella beredskapsansvar. Och bristerna är inte mindre i statens myndigheter, i landsting och kommuner. Kapaciteten inom svensk sjukvård måste förstärkas avsevärt. ”I krig kan antalet skadade uppgå till sammantaget flera tiotusental. En sådan situation skulle innebära en mycket stor belastning på sjukvården”, skriver man i rapporten.

Räddningstjänst och polis behöver förstärkningsresurser och beredskapen inom livsmedels- och energiförsörjningen måste stärkas.

Rapporten berör också att skyddet måste förbättras när det gäller informations- och cybersäkerhet och att ansvars- och ledningsförhållanden i staten i krisläge måste förtydligas.

Skrivningarna om försvarsläget i stort har skärpts sedan riksdagens försvarsbeslut 2015, då man ansåg att angrepp mot Sverige var osannolikt. Nu slår man fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas.

Sverige ska kunna klara avspärrning i tre månader och om vi angrips ska vi ha ett ”trovärdigt” civilt och militärt försvar. Försvarsdepartementet ska få en tydligare samordnande roll, myndigheten MSB ska ges större befogenheter och på länsnivå ska civilområden inrättas där 3-6 län samordnas.

Denna förstärkta betoning på civilförsvaret påminner om det kalla kriget totalförsvar.

*

Se mer: Regeringskansliet i Försvarsberedningen överlämnar rapport om totalförsvaret