Det heliga kriget, jihad, har varit islams kännetecken ända sedan Muhammeds dagar. Alla folk och kulturer som genom historien kommit i kontakt med islam har beskrivit den som krigets religion. Profeten sa: ”Jag har gjorts segerrik genom skräck”.

Tisdagen den 31 oktober i år drabbades New York återigen av en jihadattack. Jihadisten Sayfullo Saipov från Uzbekistan körde över ett antal människor med en mindre lastbil. Åtta dödades. Medan attacken pågick ropade han Allahu akbar. Sayfullo, namnet betyder ”Guds svärd”, hade svurit trohet till terrorgruppen Islamiska Staten (IS).

Men det är mindre viktigt vilken terrorgrupp han svor trohet till. Idag är det IS, igår var det Al-Qaida. Det är inte gruppen, utan idén som jihadisterna svär trohet till. Och det är en idé som kommer från profeten Muhammed, islams grundare.

Av Sayfullos utseende att döma, det stora buskiga skägget, var han noga med att efterlikna profeten till det yttre. Attacken visar att han också ville efterlikna honom i handling. Enligt Koranen är Muhammed ett föredöme, muslimerna ska eftersträva att vara som honom:

”I Guds apostel haven I nu fått ett härligt föredöme…” (33:21)

För det var Muhammed, både i sin Koran, som påstås vara Guds ord, och de yttranden som kallas hadither, som påbjöd heligt krig mot judar och kristna för att utbreda islams styre:

”Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!” (9:29)

Det heliga kriget, jihad, har varit islams kännetecken ända sedan dess. Alla folk och kulturer som genom historien kommit i kontakt med islam har beskrivit den som det heliga krigets religion. Och stridsropet Allahu akbar har fått människor att darra av skräck. I ett känt yttrande, som finns i Bukharis hadithsamling, sade profeten: ”Jag har gjorts segerrik genom skräck”. Läs hadithen i engelsk översättning här

Offren i New York fick uppleva samma skräck som profeten Muhammeds fiender i Arabien för mer än 1400 år sedan. Då fanns varken IS eller Al-Qaida.

Och i Koranen läser vi:

”Muhammed är Guds apostel, och de, som följa honom, äro fruktansvärda mot de otrogna, men barmhärtiga mot varandra…” (48:29).

”I, som tron, striden mot dem bland de otrogna, som bo i närheten, och må de finna stränghet hos eder!” (9:124).

Men hur kommer det sig att inte alla muslimer är terrorister? Därför att islam idag är mycket mer än en samling trosartiklar. Det är mer än en religion. Islam har blivit ett arv och en kultur för väldigt många människor som är födda in i religionen sedan generationer tillbaka. De är människor som du och jag, som reagerar med fasa och förakt för mördare. Men de vill inte heller höra talas om vem Muhammed verkligen var. Då blir det för besvärligt.

Men det är just besvärliga vi bör vara. Vi måste våga prata om våldet och hatet i islam med både muslimer och icke-muslimer. De som tar steget att döda och döda för sin religion är inga kultur- eller vanemuslimer, utan de som är mest hängivna i sin efterföljelse av Muhammed.

Enligt Koranen finns är muslimerna indelade i grader. Det finns bättre och sämre muslimer. De bästa är de som inte sitter ”overksamma” utan går ut i det heliga kriget:

”De av de rättrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, äro icke lika. Gud har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, ett steg över dem, som sitta overksamma.” (4:97)

”Om edra fäder, edra söner, edra bröder, edra hustrur, eder närmaste omgivning, ägodelar, dem I förvärvat, handel, vars avstannande I frukten, och boningar, i vilka I finnen välbehag, äro eder kärare än Gud och hans apostel och striden för hans sak, så vänten, tills Gud kommer med sitt ord, ty Gud vägleder ej de ogudaktiga människorna.” (9:24)

De som dödar och dödas för Guds sak skall vinna paradiset:

”Gud har köpt liv och ägodelar av de rättrogna på det villkor, att paradiset skall tillfalla dem – och de skola strida för Guds sak och döda och dödas…” (9:112)

Efter tron på Gud och Muhammed är den bästa gärningen att delta i det heliga kriget:

”Guds profet fick frågan: ’Vilken är den bästa gärningen?’ Han svarade: ’Att tro på Gud och hans profet.’ Frågaren ställde då ännu en fråga: ’Vad kommer därefter?’ Han svarade: ’Att strida för Guds sak.’

Denna hadith finns också i Bukhari och kan läsas här

Det som vi idag ser på YouTube med halshuggningar, stympningar och korsfästningar skedde i ännu större skala på Muhammed och de första kalifernas tid. Islamiska Statens grymheter är ingenting i jämförelse mot vad dessa så kallade rättfärdiga män gjorde. Och de hyllas i islamiska böcker och från predikstolar av imamer i moskéer över hela världen.

Ledaren för IS, Abu Bakr al-Baghdadi, och tidigare Usama bin Ladin, ledaren för Al-Qaida, har inte hittat på någonting nytt. De citerar samma Koran och samma hadither. Tolkar de fel? Anser du att de tolkar fel när de uppmanar till heligt krig, ja, då har du samtidigt sagt att Muhammed feltolkade sin egen Koran – för de gör ju bara vad Muhammed gjorde – och det är inte rimligt.

Jihadisterna är alltså inte vilka muslimer som helst. De är hängivna och eftersträvar renhet i tro och gärningar. För att göra oss av med jihadismen, som är ett problem för hela mänskligheten, behöver vi en öppen och ärlig diskussion om islams grundtexter. Så länge Muhammed upprätthålls som en absolut och oklanderlig förebild inom mainstreamislam så kommer det att finnas alltför många muslimer som vill följa profeten och hans bok även i frågan om jihad och i fråga om att bygga den islamiska staten.

Att fördöma en jihadattack här eller där, som många imamer gör, kommer inte att stoppa den jihadistiska terrorn. Vi måste gå till dess rötter i de islamiska texterna och i den traditionella uppfattningen att Muhammed inte kunde ha fel och att hans ord och gärningar gäller för alltid. Vi är inte där än.

*

Not: Alla korancitat kommer från K. V. Zetterstéens översättning från 1917.