Över hälften av dem som var inskrivna hos arbetsförmedlingen förra året var födda utomlands. Den generella trenden var att arbetslösheten bland svenskar minskade och att antalet arbetslösa födda utanför Europa ökade. Sveriges arbetsmarknad har etnifierats.

Makthavarna är väl medvetna om sakernas tillstånd, vilket förklarar varför de ständigt lanserar arbetsmarknadspolitiska åtgärder med etniska förtecken. Men utfallet är konsekvent riktigt uselt.

De så kallade ”moderna beredskapsjobben” lanserades våren 2016 och riktade sig till långtidsarbetslösa och nyanlända. Ambitionen var att statliga myndigheter skulle trolla fram minst 5000 ”enkla jobb” fram till 2020.

Det var en tämligen värdelös idé, en symbolhandling som endast syftade till att för ögonblicket signalera handlingskraft. Den första utvärderingen visade att det totala antalet anställningar fram till 31 juli var 521 till antalet, alltså helt irrelevant för arbetsmarknaden som helhet.

Och djävulen döljer sig i detaljerna. Av de drygt fem hundra det gällde hade över tre hundra anställts av just Arbetsförmedlingen, alltså den myndighet som hade i uppdrag att administrera det hela, uppenbart ett sätt att hyfsa statistiken. Dessutom hade, tvärtemot intentionerna, en överväldigande majoritet av de anställda gymnasial eller eftergymnasial utbildning och borde alltså på egen hand ha kunnat hitta ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Detta spektakulära misslyckande berör intressant nog statliga myndigheter, vilket är värt att ha i åtanke när privata arbetsgivares diskriminering anges som förklaring till arbetslösheten bland utlandsfödda. Men de moderna beredskapsjobben är bara en av flera helt verkningslösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder från regeringens sida. De så kallade traineejobben har till exempel skrotats helt och hållet.

Alliansen å sin sida hade sina ”instegsjobb”, som innebar lönesubventioner på upp till 80 procent för den arbetsgivare som ville anställa en arbetslös, nyanländ migrant. Mellan september 2011 och oktober 2012 avslutade 5000 personer ett instegsjobb, varav mindre än en tiondel fick ett arbete utan statligt stöd efteråt, troligen de som hade klarat sig bra i vilket fall. Satsningen följdes upp av de så kallade ”etableringslotsarna”, där företag fick väl tilltagna summor för att hjälpa nyanlända migranter. Det blev ett praktfiasko, fusket var så utbrett att projektet fick läggas ned i förtid.

Men THIS TIME ska det gå bättre med ett nytt projekt, så kallade ”etaberingsanställningar”, ett förvillande likt namn på ännu en åtgärd som riktar sig mot nyanlända. Det handlar om kraftigt subventionerade anställningar, som ska generera skattefria ersättningar på upp till 16 000 i månaden.

Förslaget lanserades för drygt en vecka sedan och innebär återigen att människor födda i vissa länder ska ha skattefria inkomster och dessutom få en extra lönecheck från övriga skattebetalare. Att vissa etniska grupper ska vara berättigade till subventionerade anställningar är orimligt och strider dessutom mot principen att arbete ska generera skattemedel åt samhället.

När ska dessa ineffektiva, etniska lösningar en gång för alla läggas på sophögen? Arbetslöshet bekämpas genom att man utbildar för arbetsmarknadens behov och krattar manegen för växande företag, generellt. Då kommer potentiellt produktiva arbetstagare som har motivation och relevant utbildning få riktiga arbeten, oavsett härkomst.

Som alla kan förstå är det inte de politiska ambitionerna som saknas idag, ej heller resurserna. Statens utgifter för ”arbetsmarknad och arbetsliv” omsätter ungefär 70-75 miljarder per år.

Problemet är snarare att ett stort segment av migranterna helt enkelt inte är anställningsbara så som den svenska arbetsmarknaden är utformad, en strukturell arbetslöshet som givetvis kommer att tillta under nästa lågkonjunktur. Den naturliga trenden är vidare att arbetsgivare rationaliserar bort enklare jobb och att arbetsmarknaden blir mer krävande.

Någon förbättring är alltså inte i sikte med nuvarande politik, men ironiskt nog sammanfaller förslaget om etableringsanställningar med ett annat förslag från regeringen. Nämligen höjd pensionsålder. Där har ni en liten indikation om vilka som får ta notan.