Det bigotta vänsteretablissemanget inom Bibliotekssverige har i flera fall plockat bort seriealbumen om Tintin då de anses ha oacceptabla ”koloniala perspektiv”. En välgärning vore i stället att plocka bort Anders ”Tintin” Lindberg från Aftonbladets ledarsida.

Anders Lindberg är ledarskribent på Aftonbladet. Nyligen skrev han en ledare under den infantila rubriken; ”Festligt hur lite vi vet om Islam”! Hans text är späckad med raljanta och heltokiga påståenden som; ”Svenska folket är nog så nära religiösa analfabeter det går att komma och det börjar bli ett samhällsproblem”. Och dessa utsagor skall komma från en illröd socialist för vilka religion är ett opium för folket och där Gud inte finns.

Ett reellt samhällsproblem är emellertid att våra politiker och murvlar i allmänhet är renons när det gäller religion, det må gälla kristendom, islam eller judendom.

Religion spelar en mycket större roll än vad många, inte minst socialister och obildade, tror. För muslimer är religionen i stort sett allt!

Nu har Lindberg fått tag i boken Vishetens hus – muslimska idévärldar 600-2000. Författarna Ronny Ambjörnsson & Mohammad Fazlhashemi ”slår ett slag” för en mer nyanserad bild av islam än den som dominerar media. Vidare; att pratet om kulturkrig mellan judendomen, kristenheten och islam är ”i historiens ljus” nonsens! Allt enligt Lindberg i Aftonbladet. Lindberg har gått i förre chefredaktören och skrymtaren Jan Helins skola. Så snart tidningen anklagades för att upprätthålla den av vänstern instiftade s.k. åsiktskorridoren avfärdade Helin det som just ”nonsens”.

Nästa falska påstående av Lindberg och författarna är att ”Islams bidrag till europeisk filosofi, matematik, litteratur och vetenskap har varit omfattande under 1 000 år”. I denna anda fortsätter dilettanten Lindberg och nästan allt han skriver blir falskt. Han tycker som sagt att det är ”festligt” hur lite det svenska samhället vet om islam. Vari det ”festliga” ligger är svårt att se. Och vidare enligt Lindberg; ”Och de som kan minst verkar ofta vara de som skriker högst”. Det skulle inte förvåna mig om just Lindberg tillhör de skribenter som vet allra minst om religion i allmänhet och islam i synnerhet?

I stället är det så att vänstern inom politik och media blundar för islams rätta ansikte för att angripa Israel och USA enligt devisen min fiendes fiende är min vän (USA, Israel resp arabstater & islam). Den bok Lindberg hänvisar till förefaller vara ett ”beställningsverk” för att hjälpa vänstern i dess ohederliga opinionsbildning och Lindberg tillhör definitivt de som tanklöst går sina herrars ärenden. Att en så uppenbar okunnig skribent dessutom raljerar och dömer ut hela folkets bildning är inte endast att kasta sten i glashus, det är rent smaklöst.

Islam är en ytterst våldsam religion som i begynnelsen grundades på affärsverksamhet och erövringar. Och det gäller fortfarande. Den s.k. arabiska våren väckte helt orealistiska förhoppningar som byggde på okunskap om islam. Religionen tog över det som många såg som en slags demokratisk revolution. Men det blev ett rent helvete i stället. ”Revolutionen” kidnappades av islamisterna (Läs: Det Muslimska Brödraskapet”) och övergick i upplysningsfientlighet och tyranni.

Ingen revolution kan i längden lyckas om man inte får till en konstitution som skiljer på stat och religion samt har lagar som bygger på jämlikhet. Utan jämlikhet och frihet för individen är arabvärlden dömd att gå bakåt i all evighet. Resultatet av det som skedde 2011 har blivit en återgång till civilisationens förstadium, till vildens värld!

Koranen är, bland mycket annat ont, utsökt sexistisk och förankrad i tidigmedeltida tänkande. I rättvisans namn bör noteras att här ligger Aftonbladets interna ”tafs- och förnedringskultur” ljusår efter. Männen utlovas oändliga orgasmer och där kvinnan endast är ett medel att uppnå dessa. Hon är en åker som fritt kan plöjas av sin man. Ingen annan religion har objektifierat kvinna så till den milda grad som Islam.

Arabvärlden saknar en anda av nyfikenhet och nyskapande. Det kritiska tänkandet fördöms och det finns ingen lust att ifrågasätta. Det arabiska inbördeskriget har pågått i snart 1500 år. Från det att Muhammed och hans anhängare år 622 lämnade Mecka för dagens Medina, kom våldet att utvecklas till en religiös, kulturell, politisk och social struktur. Det finns ytterst få historiska arbeten i modern mening. Arabvärlden är inte intresserad av historien före islam, en nog så intressant och komplicerad historia. Före islams inträde var t.ex. de arabiska kvinnorna fria och innehade höga poster inom stammen.

Islam bygger på att religionen skall genomsyra hela samhället. Alla arabiska regimer som bygger på islam är; teokratiska, tyranniska och mordiska. Förfallet har pågått sedan Bagdads fall på 1200-talet och man står sedan dess och stampar och blickar tillbaka på en förgången guldålder. Kultur som begrepp saknas inom islam liksom naturen. Den muslimska monoteismen saknar framför allt två dimensioner; den estetiska och den vetenskapliga.

Det har funnits araber som levt under muslimsk tyranni och åstadkommit storverk och bidragit till vad vi kallar utveckling. Men det ligger långt tillbaka i tiden och för samtliga dessa personer har gällt att de inte varit anhängare av det traditionella Islam som företrätts av makten. Under fjorton århundranden har det inte funnits en enda stor diktare eller filosof som bekänt sig till maktens eller Lagens Islam.

Om vi som avslutning håller oss till modern tid kan vi tragiskt nog konstatera att muslimer, som totalt omfattar ca 1,5 miljarder människor, har erhållit ett Nobelpris i litteratur och ett i kemi, det är allt! Det judiska folket i världen uppgår till ca 14 miljoner personer och detta folk har erhållit; 53 Nobelpris i fysik, 45 i medicin, 6 i kemi och 10 i litteratur!

Mot bakgrund av allt som sagt ovan måste vi konstatera att Lindbergs artikel är ren rappakalja för att inte säga ”nonsens”. Det bigotta vänsteretablissemanget inom Bibliotekssverige har i flera fall plockat bort seriealbumen om Tintin då de anses ha oacceptabla ”koloniala perspektiv”. En välgärning vore i stället att plocka bort Tintin från Aftonbladets ledarsida.