Ett antal intellektuella konservativa har publicerat manifest i syfte att försvara Europas traditionella värderingar, mot den utopiska multikulturalism som nu dominerar politiken. ”The Paris Statement” publicerades tidigare i oktober av ett antal konservativa akademiker och författare, bland dem engelsmannen Roger Scruton.

En samling av europeiska konservativa intellektuella vill se en ny känsla av nationell lojalitet spira. De vänder sig emot dagens utveckling av multikulturalism och gränslöshet för att istället, i 36 punkter, föreslå en ny inriktning för Europa.

I manifestet skriver man:

”I detta skede av historien uppmanar vi européer att förena sig med oss i att avvisa utopistiska fantasier om en multikulturell värld utan gränser. Vi älskar våra hemländer och vill till våra barn överlämna varje nobel del som vi tog emot som fädernearv. Så som européer delar vi ett gemensamt arv och det ber oss leva tillsammans i fred som nationernas Europa. Låt oss förnya den nationella suveräniteten och återskapa stoltheten i ett delat politiskt ansvarstagande för framtiden.”

Undertecknarna av manifestet vill att Europa åter ska bli hem för nationell mångfald och att européer inte bara ska vara subjekt som föses runt av historiska krafter som globalisering.

”Våra milda dygder är ett omisskännligt kristet arv: rättvisa, medkänsla, nåd, förlåtelse, givmildhet och fredsskapande”, skriver man. Och undertecknarna vill rädda dessa dygder innan de går under i multikulturalismens namn.

De vänder sig mot det ”falska Europa” som Frankrikes Emmanuel Macron och Tysklands Angela Merkel låter växa fram. The Paris Statement är traditionalistiskt men inte nostalgiskt, skriver National Review.

Att väcka medvetandet för det traditionella skulle ge Europa möjlighet att ta sig an de enorma problem som inte minst migrationen skapat.

De intellektuella, bland dem flera professorer och författare i Frankrike, Tyskland, Polen, Spanien, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Ungern och Storbritannien, framför ett substantiellt budskap som är uppfordrande gentemot de folkliga – ”populistiska” – uppror vi sett i flera val i europeiska länder det senaste året.

”Vi har våra reservationer. Europa behöver dra slutsatser av den djupa visdom som hennes traditioner ger, snarare än att förlita sig på förenklade slogans och splittrande känslofyllda appeller. Samtidigt erkänner vi att de nya politiska fenomen vi nu ser, kan representera ett hälsosamt rebelliskt svar mot den tyranni i det falska Europa som stämplar utmanarna som hotar nuvarande makthavares monopol på moralisk legitimitet.”

Paris-manifestet är ett intressant bidrag, inte minst på grund av tajmingen. Vi har de senaste månaderna sett flera nationella parlamentsval i Europa där den gamla styrande klassen förlorat stort till nya politiska krafter. Manifestet kan ge substans, stöd och ideologisk färdriktning så att de nya krafterna kan utveckla våra samhällen i rätt moraliska och värdebaserade riktning.

*

Manifestet består av 36 punkter med följande rubriker.

1. Europa är vårt hem
2. Ett falskt Europa hotar vår civilisation
3. Det falska Europa är utopiskt och tyranniskt
4. Vi måste försvara verklighetens Europa
5. Solidaritet och lojalitet skapar engagemang
6. Vi medborgare är inte passiva subjekt
7. Nationalstaten kännetecknar Europa
8. Vi stöder inte påtvingad enighet
9. Kristendomen utgör vår kulturella identitet
10. Kristna rötter ger Europa kraft
11. Klassiska värden inspirerar utveckling
12. Europa är ett gemensamt projekt
13. Vi är på väg att förlora vårt hem
14. En falsk frihet behåller greppet
15. Isolerande individualism är utbredd
16. Vi underkastas ständigt nya regelverk
17. Multikulturalism fungerar inte
18. Skadlig tro växer
19. Ett teknokratiskt tyranni stärker greppet
20. Det falska Europa är svagt och impotent
21. Förkastande av det förgångna har blivit norm
22. Eliternas arrogans överflyglar deras dygder
23. Det finns ett alternativ
24. Vi måste avvisa surrogatreligiösa uttryck
25. Vi måste återupprätta sann liberalism
26. Vi behöver ansvarstagande statsmän
27. Vi ska återskapa nationell gemenskap
28. Bara imperier är mulitkulturella
29. Sund hierarki möjliggör social välfärd
30. Vi måste återupprätta moral och dygder
31. Marknaderna måste underkastas sociala mål
32. Utbildningen måste reformeras
33. Äktenskap och familj är grundläggande
34. Folklig populism ska uppmuntras
35. Framtiden ligger i ett sant Europa
36. Vi måste ta ansvar

Se The Paris Statement, varav en undertecknare är Roger Scruton som besökt Sverige och SD:s utvecklingskonferens 2016, se talet på svenska här.