BARNGIFTE. Risken att föras bort och tvångsgiftas utomlands ökar under sommaren för de barn som lever i hedersrelaterade miljöer. Göteborg utreder nu 14 misstänkta fall där skolbarn aldrig dök upp till skolstarten. Sveriges kamp mot barnäktenskap, varken de importerade eller de som sker under sommarloven, har hittills inte varit framgångsrik.

Det har talats om tomma stolar efter sommarlovet under många år. Men problemet fortsätter att öka. Orosanmälningar som kommit in till socialtjänsten från skolor i Göteborg visar att minst 14 barn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Misstankar finns om att de har blivit förda utomlands mot sin vilja. Tolv av barnen hör hemma i Angered, två i Lundby. I Angered kommer barnen både från gymnasiet och grundskolan.

– Vi ser jätteallvarligt på det här problemet och jag tycker att det märks på hur vi har jobbat inför skolstarten. Vi har haft en kampanj och mejlat ut information om hur du ska göra om det är en tom stol i klassrummet. Den har funnits överallt i personalrum och det har inneburit att vi har fått ganska många anmälningar, säger Mikael Kurdali Jonsson, enhetschef på socialtjänsten i Angered till GP som har granskat.

Tvångsäktenskap
Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur många som förts ut ur landet mot sin vilja varje år. Sedan 2014 har det Nationella kompetensteamet genom den nationella stödtelefonen kunnat bekräfta 127 fall i Sverige. Många är under 18 år och försvinner på sommarlovet och orsaken har ofta varit planerade tvångsäktenskap.

Utredas
De 14 fallen i Göteborg är under utredning. I första hand försöker socialtjänsten ta kontakt med både familjen och det försvunna barnet för att se hur man går vidare. Angereds socialförvaltning kommer att lämna in minst en polisanmälan.

– Vi har ett ärende där vi inte har fått tag på en flicka. Vi har varit i kontakt med släktingar i Sverige som säger att allt är bra och att vi inte har någon anledning att bry oss, men det räcker inte för oss. Där ska vi initiera ett samarbete med polisen, säger Mikael Kurdali Jonsson.

Redan gifta barn
Förutom problemet med att barn förs ut och tvångsgifts kommer asylsökande till landet som redan är gifta med minderåriga. Kommuner och myndigheter saknar tydliga och gemensamma riktlinjer för att hantera detta och man har låtit minderåriga bo kvar med den vuxne. I ett uppmärksammat fall registrerades en 14-åring flicka som gift av Skatteverket.

Skärpt lag
Svenska myndigheter ska som huvudprincip erkänna barnäktenskap som ingåtts av personer som flyr eller flyttar till Sverige. En lagändring gjordes 2014 där möjligheten att bevilja dispens för barnäktenskap togs bort. Men kryphål återstår som gör det möjligt om ”synnerliga skäl” finns.

– Att bara två fall av tvångsäktenskap, varav ett så sent som i förra veckan, har lett till åtal och fällande dom sedan 2014 visar att lagändringarna inte har fått önskad effekt, skriver Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, på DN debatt.

Svenskar emot
Men nu visar det sig att svenska folket är starkt emot gällande princip. I en ny Sifoundersökning vill fyra av fem svenskar, 78 procent, att äktenskap som ingåtts utomlands med personer under 18 år inte ska erkännas i Sverige. Sexton procent är tveksamma eller vet inte medan 6 procent svarar nekande.

– Resultatet visar att våra folkvalda har ett brett stöd för att genomföra de förändringar i lagstiftningen som krävs för att hindra att barn gifts bort”, skriver Gabelic.

Alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

– Tydlig lagstiftning är avgörande, skriver han och hoppas på regeringens pågående utredning. Den ska se över hur man kan stärka skyddet mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv samt om det bör införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Den första delen ska vara klar innan årskiftet.