Så här ett år före valet hänger många frågor i luften. Vinstförbudet, misstroendeförklaringarna, EU:s bestraffning av stater som inte följer migrantkvoterna och folkligt motstånd mot invandring från muslimska länder.

Om drygt ett år är det val till Sveriges riksdag. Med riksdagens öppnande nästa månad kommer valrörelsen att ta fart på allvar. Allianspartierna kommer att vilja profilera sig var för sig men samtidigt intyga att de vill bilda regering tillsammans. Hur det skall kunna ske utan medverkan från Sverigedemokraterna har dock inte klarlagts. Framför allt centerledaren Annie Lööf borde redogöra för den vita kanin hon tror sig ha i stormhatten.

Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen har ett litet damoklessvärd hängande över sig innan deras valrörelse kan få rörelseenergi. Kommer ett misstroende att riktas mot försvarsministern? Och kommer ett sådant att få en majoritet i riksdagen? Sverigedemokraterna verkar vackla en aning liksom en och annan alliansledare. Överlever regeringen att försvarsministern åker ut, att den kommande propositionen om ”vinster i välfärden” avslås av riksdagen samt att eventuella förslag till skadliga skattehöjningar röstas ned?

Vinstförbud
Kommunisterna (V) har ju sedan tidigare spelat in Löfven & Co i ett hörn vad gäller ”vinster i välfärden”. För att behålla stödet från V måste Löfven slå sig ut ur hörnet. Nu påstår man sig vara eniga och skall lägga en proposition i riksdagen. Begränsningar i möjligheten att förfoga över vinster i de aktuella bolagen kommer att föreslås, vilket i praktiken torde avse rätten att dela ut vinster.

I en ekonomi med privat företagsamhet är detta en anomali och en torped i midskeppet på marknadsekonomin. Frågan är om det är juridiskt möjligt att med lagstiftning inskränka ägarnas rätt att förfoga över vinstmedel på sätt de finner lämpligt?

Här finns mycket att bita i för jurister; den svenska Regeringsformen är inte särskilt konkret i denna fråga och inte heller Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Den tänkta propositionen kan jämföras med ett slags näringsförbud. Men såvitt jag minns förutsätter näringsförbud att en enskild företagare begått brott vilket det ju knappast är fråga om här. En hel bransch avses snöpas!

När alliansen framlade förslag att göra det möjligt för företagen att anställa okvalificerad arbetskraft till lägre än avtalsmässiga löner kompletterat med utbildning på plats reste sig håret på vänstern inklusive LO. Det är ett brott mot den ”svenska modellen” där arbetsmarknadens parter förfogar över lönebildningen och sägs dessutom leda till nedpressning av lönerna generellt.

Om vi tänker i makro- och välfärdstermer (exempelvis produktion, sysselsättningsgrad, integration, statsfinanser) är det naturligtvis bättre att få svårplacerad och bidragsberoende arbetskraft i arbete än att begränsa äganderätten för välfärdsföretagen. Jag utgår ifrån att de icke socialistiska partierna röstar ned vår tids löntagarfondsfråga och då kan Löfven skylla på ”borgarna” och hävda att han hållit sitt löfte till kommunisterna.

Polisbrist
Säkerhet, lag och ordning blir självklart en valfråga. Partierna överträffar nu varandra i en slags huggsexa angående anslag till polisen. Kanske bör man fråga sig vad, förutom resursbrist, det beror på att; polisen inte klarar av sitt arbete, att ärendena växer som höghus, att många poliser tar sin Mats ur skolan och att det inte utbildas tillräckligt med poliser?

Svaret är väl främst att den relativt nya polisorganisationen och dess ledarskap inte klarar av sin uppgift. Det har skapats alienation hos personalen vilket är det värsta som kan hända i en organisation med viktiga allmänna uppgifter. Politiskt relevant är även; den skenande brottsligheten med skjutningar i stort sett varje dygn, skadegörelse och hot mot poliser, brandkår och räddningstjänst i ett växande antal förorter, ockupation, hot och skadegörelse på akutmottagningar sedan skottskadade gängmedlemmar och kriminella kommit in.

Immigrationstrycket på Europa
Många kanske tror att invandrar- eller migrationsfrågan är desarmerad inför den kommande valrörelsen. Så är inte fallet. Tysklands förbundskansler Angela Merkel kommer sannolikt att kunna bilda regering igen efter det stundande valet. När immigrationstsunamin kom 2015 meddelade Merkel för världen att Tyskland inte skulle begränsa invandringen. Hennes budskap då har naturligtvis bidragit till den illegala invandringen till Europa. Eventuellt kommer såväl hennes som det tyska folkets entusiasm för en slapp invandringspolitik att dämpas av de senaste terrordåden i Europa och som skett i ”islams namn”.

Det är hög tid för det svenska politiska etablissemanget att inta en realistisk hållning till islam, kasta ögonbindlarna och se verkligheten som den är och inte mörka och förtränga som nu sker ryggradsmässigt.

Immigrationstrycket på Europa är fortsatt gigantiskt. Bedömningen är att det finns ca 7 miljoner människor runt Medelhavet som söker sig till Europa. Av dessa finns 2-3 miljoner i Nordafrika. Man kastar sig i händerna på skrupelfria människosmugglare som tar med sig lycksökare i sjöovärdiga båtar som regelmässigt sänder ut nödsignaler så snart man nått öppet vatten för att bli upplockade av fartyg från olika länder bland andra Sverige.

Merkels mantra är ”en europeisk lösning” vilket även blivit ett mantra för statsminister Löfven. Den europeiska lösningen är inte ägnad att stoppa eller kraftig dra ned den illegala invandringen utan att fördela den på EU:s medlemsländer enligt ett kvotsystem. Visserligen är Merkel en hjältinna i Nordafrika men bland de östeuropeiska EU-medlemmarna stöter EU och hon på patrull då dessa länder vägrar godta en politik som uppmuntrar illegal invandring.

En undersökning av Chatham House visar att över 50 procent av Europas medborgare anser att invandringen från muslimska länder skall stoppas. Denna synpunkt är inte koncentrerad till vad man vanvördigt kallar ”white trash” utan även bland universitetsutbildade anser över 50 procent att invandring från muslimska länder bör stoppas.

Mycket talar för att denna negativa opinion kommer att förstärkas i, som politiker plägar uttrycka sig, ”närtid”. Chatham House, ”the Royal Institute of International Affairs”, är en oberoende tankesmedja som grundades 1920 av bland annat den amerikanske presidenten Woodrow Wilson.

Europabyråkratin
Nu planerar EU-byråkraterna att inleda sk ”infringement proceedings” mot Polen, Tjeckien och Ungern för att tvinga dessa länder att acceptera unionens flyktingkvoter.

Varje EU-land erhåller en kommissionär som naturligtvis tilldelas ett eget ”politikerområde” att styra över och detta oavsett om det finns någon efterfrågan på alla dessa kommissionärers ”tjänster”. Med ett sådant idiotiskt system frodas naturligtvis byråkratin över alla bredder.

Det sägs felaktigt att EU är ett fredsprojekt. EU har aldrig primärt varit ett fredsprojekt utan främst ett ekonomiskt projekt. Med de slitningar vi nu ser inom EU samt Storbritanniens exit kan hela EU-projektet mycket väl leda till ofred i Europa. Genom sitt agerande och övermod har EU, tillsammans med NATO, dessutom bidragit till att förgifta relationen till Ryssland

EU bedriver en pinsamt självförhärligande propaganda nu, med Jean-Claude Junker som EU-kommissionens ordförande, liksom under José Manuel Barosos tid. När detta skrivs kunde man läsa en surrealistisk artikel i Svenska Dagbladet av EU-kommissionären för migration, inrikesfrågor och medborgarskap, Dimitris Auramopoles. EU påstås ha gjort ”fantastiska insatser”, uppnått ”enorma framsteg” samt ”redan” kunnat se konkreta resultat!

Sverige på dekis
Även om invandringstrycket minskat så har våra politiker dragit på oss stora problem som kommer att kosta skjortan i många år framöver. Arbetslösheten bland utrikes födda är 22 procent (medan den är 4 procent för inrikes födda), av de immigranter som kom till Sverige 2010 hade endast 40 procent någon form av arbete fem år senare.

Dessa förhållanden kostar den offentliga sektorn enorma bidragspengar år efter år!

Ett stort antal immigranter befinner sig i Sverige utan att ha uppehållstillstånd. Dels de som ännu inte fått något beslut i frågan. Dels sådana som fått avslag men som fortsätter att leva här, dels sådana som kommit till Sverige under radarn och där vi inte har en aning om vilka de är och var de befinner sig.

Migrationsverket och polisen klarar inte av att tvångsförpassa ut ur landet de som nekats uppehållstillstånd eller på annat sätt befinner sig i landet illegalt. Till detta kommer att invandrare är groteskt överrepresenterade i brottsstatistiken. Nya för oss helt främmande fenomen är att det skjuts folk vart och vartannat dygn. Och så allt det gamla vanliga; vandalisering, droghandel, bilbränder, stenkastning mot polis, ambulans och räddningstjänst m fl i ett stort antal förorter.

Tyvärr måste vi konstatera att Sverige är på dekis inom många områden. Regeringen skryter med att ”det går bra för Sverige” vilket är smaklöst då detta endast beror på den högkonjunktur som råder och som regeringen inte har någon som helst del i. Det är snarast så att det går bra för Sverige – rent makroekonomiskt – trots, och inte tack vare, vår regering.

Alliansen måste ta sig samman och tillsammans med Sverigedemokraterna välta vänsterregeringen över ända. Omsorgen om landet måste gå före prestige och ”prinsessan på ärten beteende”.