ANALYS. Svenska pass kan idag inte dras in. I medier framstår det som att förslaget är nytt. Men redan 2006 föreslog utredning grundlagsändring. Det visar i konkreta termer hur handlingsförlamade svenska regeringar är i frågan. Förslag i riksdagen saknas inte heller.

I sommar har frågan om inte medborgarskap borde kunna dras in för dem som krigar åt Islamiska staten och andra fiender till demokrati och västerländska värderingar. Det framställs i medierna som om förslaget är nytt. Men sanningen är att det länge funnits förslag inom regeringskansliet, ända sedan Göran Perssons tid.

Problemet är att varken Göran Persson, Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven gått från utredning till handling. Ingen regering har lagt fram den ändring av grundlagen som behövs. Hade Göran Persson gjort det våren 2006 så att riksdagen kunnat behandla det före valet, hade möjligheten funnits redan 2007, om riksdagen efter valet 2006 godkänt grundlagsändringen en andra gång.

Den utredning som dåvarande integrationsminister Mona Sahlin (S) tillsatte 2004 lämnade i januari 2006 sitt slutbetänkande Omprövning av medborgarskap (SOU 2006:2). I slutbetänkandet föreslog utredningen att möjligheten skulle införas att efter omprövning återkalla beslut om svenskt medborgarskap.

Motiveringen löd:

”Det är givetvis från allmänna utgångspunkter önskvärt att myndigheters beslut skall vara riktiga i såväl formellt som materiellt hänseende. Som framgår av [utredningen] förekommer det att svenskt medborgarskap beviljas på felaktiga grunder eller annars på felaktigt sätt. Även om omfattningen inte har gått att fastställa, och antalet uppdagade fall i absoluta tal även i framtiden kan förväntas vara litet, pekar den konstaterade förekomsten på ett problem. (…)

Det går inte att komma ifrån att det bidrar till att skapa misstro mot rättsordningen att ett beslut om medborgarskap som grundas på falska eller bedrägliga uppgifter i efterhand inte går att angripa. Det är fallet bl.a. i situationer där svenskt medborgarskap beviljats en person som tidigare begått allvarliga brott eller har terroristanknytning.

Frågan har betydelse inte bara för skyddet mot terrorism utan också för skyddet av rikets säkerhet i övrigt liksom naturligtvis för intresset att motverka att utlännings- och medborgarskapslagstiftningen kringgås. Det är otillfredsställande att staten i efterhand inte kan ingripa mot den som på ett illojalt eller bedrägligt sätt har tillskansat sig en så långtgående och grundläggande rättighet
som medborgarskap.

Att det inte går att utvisa en person som dömts för grov brottslighet därför att han eller hon på grund av ett
materiellt oriktigt beslut skall anses vara svensk medborgare strider mot rättskänslan. I de fall personen gör sig skyldig till säkerhetshotande verksamhet skapar det också problem för de rättsvårdande myndigheterna, eftersom personen kommer att finnas kvar i landet och alltså kan befaras fortsätta att driva sin verksamhet från Sverige.

En möjlighet till omprövning av ett medborgarskapsbeslut skulle kanske också få en preventiv verkan genom att möjligheten till återkallelse verkar avhållande på den som är beredd att göra sig skyldig till otillbörligt förfarande för att kunna förvärva ett svenskt medborgarskap.”

Men varken Göran Perssons regering eller Fredrik Reinfeldts alliansregering lade fram förslaget till riksdagen.

När Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, motionerade partiets företrädare om att införa denna möjlighet. Man hänvisade även till den nämnda statliga utredningen. Men förslaget har varje år avslagits av en riksdagsmajoritet bestående av M, S, C, MP, L, KD, MP och V.

I riksdagens kammare diskuterades i våras (30 mars 2017) återkallande av medborgarskap. Det var ledamoten i konstitutionsutskottet Fredrik Eriksson (SD) som ställde fråga till statsministern.

”Häromveckan kunde vi även ta del av Europadomstolens avgörande enligt vilket ett återkallande av misstänkta terrorresenärers medborgarskap inte på något sätt strider mot konventionen. Domstolen tyckte tvärtom att detta är ett korrekt och adekvat agerande. Vi skulle således kunna vidta åtgärder för att hindra återvändande terrorister att komma in i landet. Detta har jag förstått att statsministern har sagt blankt nej till. Vi har redan släppt tillbaka hundratals IS-terrorister in i landet, och fler står och knackar på dörren. Hur ska svenska folket kunna känna sig tryggt efter regeringens misslyckande och handlingsförlamning?”

Stefan Löfven svarade inte på frågan om medborgarskap, utan hänvisar till polisens ansvar: ”Säkerhetspolisen har koll på dem som bedöms utgöra en fara. Har man begått brott där man har varit ska man också lagföras för det brottet. Det sker, och det kommer förhoppningsvis att ske alltmer. Säkerheten får man aldrig någonsin tumma på.”

I en partimotionen om ansvarsfull invandringspolitik (2014/15:2866) av Mattias Karlsson (SD) m fl skriver man: ”Det är vår mening att den som erhåller medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder, genom att ljuga om sin identitet eller förutsättningar, omgående ska få dessa återkallade samt utvisas ur landet som följd.”

I Konstitutionsutskottets betänkande (2015/16:KU15) heter det: ”Utskottet vidhåller sitt tidigare ställningstagande och är inte berett att föreslå några möjligheter att återkalla ett svenskt medborgarskap eller ett uppehållstillstånd på grund av att det har getts på felaktiga grunder eller med hjälp av falska uppgifter. Inte heller är utskottet berett att föreslå några regler om återkallande av ett svenskt medborgarskap på grund av att någon har begått brott av olika slag.”

I KU reserverar sig SD:s representanter mot avslaget och skriver i bilaga till betänkandet: ”För det första anser vi att om en person blivit svensk medborgare eller fått uppehållstillstånd på falska grunder, t.ex. genom hot, muta, utpressning eller på annat ohederligt sätt, ska medborgarskapet eller uppehållstillståndet omedelbart återkallas och personen utvisas ur landet. Vidare bör det vara möjligt att upphäva det svenska medborgarskapet för personer med dubbla medborgarskap som åker utomlands för att ha samröre med terroristnätverk eller liknande. Det bör också vara möjligt att upphäva medborgarskapet för tidigare utländska medborgare med svenskt medborgarskap som åker på sådana resor, även om personen då blir statslös.”

När riksdagens kammare går till beslut om ”Återkallande av medborgarskap” 7 april 2016 röstar majoriteten ”ja” för KU:s förslag att avvisa återkallande av medborgarskap och endast SD röstar ”nej” till majoriteten och därmed ja till förslag om att kunna återkalla av medborgarskap.

Här har alltså alla riksdagspartier utom SD sagt att man inte ens vill utreda möjligheten att återkalla medborgarskap.

Det är två aspekter man bör ha i minnet när man nu följer den politiska debatten om medborgarskap för jihadister och terrorister som återvänder till Sverige från Islamiska statens strider. Dels att en statlig utredning, under förra S-regeringen, föreslog möjligheten att dra in pass och medborgarskap. Dels att Sverigedemokraterna i nutid lagt liknande förslag som alla andra partier röstat ner.

Man kan fundera på vilken vilja som finns hos de etablerade partierna om att strama åt regler kring medborgarskap i syfte att skydda befolkningen från det grova våld som terrorism och extremism utgör.