ANALYS. Sverigedemokraterna ökar mest bland ungdomar, väljare med utländsk bakgrund och bland företagare. Det visar nya siffror från SCB. Störst stöd har SD bland äldre kvinnor, medelålders män, skåningar och facklärda arbetare.

Idag har SCB publicerat sin stora partisympatimätning nedbrutet på olika kategorier av väljare. Den ger därmed flera intressanta indikationer på hur utvecklingen av opinionen ser ut i vitt skilda kretsar.

SCB ställer två olika frågor, först hur man skulle rösta om det vore val idag. Då svarar i maj 18,4 procent att de skulle rösta på Sverigedemokraterna.

Sedan frågar SCB om vilket parti man sympatiserar med och det är i denna del man bryter ner resultatet i många olika väljargrupper.

Noterbart är att kvinnor i ”yngre pensionsåldern” (65-74 år) nu i större utsträckning än genomsnittet sympatiserar med Sverigedemokraterna. I andra åldersgrupper är stödet från kvinnor lägre än genomsnittet.

Intressant är också att stödet för SD bland väljare med utländsk bakgrund ökat markant det senaste halvåret. Bland män med utländsk bakgrund är nu partiets stöd större än för väljarkåren som helhet. Hela 1,9 procentenheter fler män med utländsk bakgrund sympatiserar med SD än väljargenomstittet.

Bland kvinnor med utländsk bakgrund är nu stödet för SD större än bland kvinnor med svensk bakgrund, närmare bestämt 1,3 procentenheter större. Senaste halvåret har sympatierna ökat med över två procentenheter bland kvinnor med utländsk bakgrund.

Om man ser till geografin har Sverigedemokraterna ökat mest i Mälardalsregionen, där partiet historiskt haft svagast stöd.

Bland facklärda arbetare och företagare med anställda har SD vuxit starkt.

I denna del av mätningen är genomsnittet 13,5 procent för andelen som sympatiserar med Sverigedemokraterna. För att skapa bäst överblick visar tabellen nedan avvikelser från SCB:s genomsnitt på 13,5 procent.

När det gäller unga 18-24 år har alltså 0,9 procentenheter färre än genomsnittet på 13,5 procent svarat att de sympatiserar med Sverigedemokraterna. Det är en ökning med 2,7 procentenheter från förra mätningen i november (då alltså 3,6 procentenheter färre av den yngsta gruppen uppgav SD).

TABELL
SVERIGEDEMOKRATISKA VÄLJARE
avvikelse från genomsnittet i procentenheter

Väljare per åldersgrupp
Unga 18-24 år: -0,9 (ökning med 2,7 procentenheter fr nov-16)
Unga 25-34 år: +0,5 (ökning med 1,6 procentenheter)
Medelålders 35-44 år: -0,7
Medelålders 45-54 år: +1,6
Medelålders 55-64 år: -0,1
Äldre 65-74 år: +1,7
Äldre >74 år: -2,8

Män
Män 18-24 år -0,3
Män 25-34 år +6,1
Män 35-44 år +2,7
Män 45-54 år +7,8
Män 55-64 år +3,7
Män 65-74 år +2,1
Män >74 år +3,3
Män totalt +4,4

Kvinnor
Kvinnor 25-34 år -6,1
Kvinnor 35-44 år -4,2
Kvinnor 45-54 år: -5,2
Kvinnor 55-64 år: -4,3
Kvinnor 65-74 år: +1,3
Kvinnor >74 år: -7,5
Kvinnor totalt: -4,3

Väljare per geografisk region
Stor-Malmö: +3,7
Skåne-Blekinge: +7,8
Småland med öarna: +0,8
Göteborg: -3,7
Västsverige: +2,3
Stockholms stad: -6,2 (ökning med 1,9 procentenheter)
Stockholms län: -3,2
Östra Mellansverige*: +1,7 (ökning med 2,1 procentenheter)
Norra Mellansverige**: -1,5
Norra Sverige: -1,9

* Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro, Västmanland
** Värmland, Dalsland, Gävleborg

Inrikes och utrikes födda
Utrikes födda: -2,8 (ökning med 3,4 procentenheter)
Inrikes födda: +0,4
Utrikes födda män: -0,9 (ökning med 4,6 procentenheter)
Inrikes födda män: +5,0
Utrikes födda kvinnor: -4,5 (ökning med 2,4 procentenheter)
Inrikes födda kvinnor: -4,3

Med svensk eller utländsk bakgrund
Med utländsk bakgrund: -0,9 (ökning med 3,4 procentenheter)
Med svensk bakgrund: +0,2
Män utländsk bakgrund: +1,9 (ökning med 4,9 procentenheter)
Män svensk bakgrund: +4,7
Kvinnor utländsk bakgrund: -3,2 (ökning med 2,3 procentenheter)
Kvinnor svensk bakgrund: -4,5

Civilstånd och barn
Ej gifta: +1,7
Gifta: -1,9
Ej gifta män: +7,3
Ej gifta kvinnor: -3,9
Gifta män: +0,9
Gifta kvinnor: -4,8

Utan barn: +0,2
Med barn: -0,3

Bostad
Bor i villa: +0,5
Bostadsrätt: -2,4
Hyresrätt: +1,0

Väljare efter inkomst
Inkomst 20% lägsta: -1,6
Inkomst 21-40%: +2,6
Inkomst 41-60%: +1,8 (ökning med 2,1 procentenheter)
Inkomst 61-80%: +-0
Inkomst 20% högsta: -1,9

Väljare efter utbildning
Förgymnasial utbildning: +8,7 (ökning med 4,2 procentenheter)
Gymnasial utbildning: +8,6
Eftergymnasial utb 3- år: +0,2
Eftergymnasial utb 3+år: -7,1

I sysselsättning eller inte
Sysselsatta: +0,6
Ej sysselsatta: -1,1

Arbetare, tjänstemän och företagare
Ej facklärda arbetare: +2,8
Facklärda arbetare: +9,1 (ökning med 1,7 procentenheter)
Lägre tjänstemän: -1.3
Tjänstemän mellannivå: -4,8
Högre tjänstemän: -6,3
Ensamföretagare: +2,8
Företagare m anställda: +8,3 (ökning med 7,4 procentenheter)
Studenter: -6,8

Offentlig och privat arbetsgivare
Statligt anställda: -2,1
Kommunalt anställda: -3,6
Privatanställda arbetare: +11,9
Privatanställda tjänstemän: -4,0

Väljare efter fackförbundsmedlemskap
LO-medlemmar: +7,8
TCO-medlemmar: -4,1
SACO-medlemmar: -7,7
Ej fackanslutna anställda: +1,9

*

Källa: SCB:s partisympatiundersökning maj 2017