BEFOLKNINGSPROGNOS. Ny forskning visar på en befolkningsutveckling där infödda skandinaver är på väg att bli en minoritet. För Sverige gäller det läget redan 2065.

I Malmö är infödda svenskar redan i minoritet. Men utvecklingen är på god väg att bli likadan över hela landet. År 2065 har den infödda befolkningen minskat till 49 procent, den västerländska befolkningen minskat till 63 procent, och den muslimska befolkningen ökat till 25 procent. I Danmark och Norge kommer då 12 procent att vara muslimer och i Finland 7 procent.

Det skriver professor i etnologi och författaren Karl-Olov Arnstberg som har sammanfattat en befolkningsprognos gjord i Finland (länk). Befolkningsprognosen gäller för Sverige, Norge, Danmark och Finland, år 2015-65. Nordiska statistiska institut gör långsiktiga befolkningsprognoser, men registrerar varken etnicitet eller religion. I en studie från Pew research institute 2011 skiljer man mellan muslimska och ickemuslimska grupper, men denna studie har även med en tredje grupp, västerländska invandrare. Syftet med denna genomgång är att söka fånga avgörande etniska och religiösa förändringar, som ett resultat av invandring.

Snabbast i Sverige
De beräknade demografiska förändringarna är likartade i de fyra nordiska länderna men snabbast är förändringen i Sverige. Att det går fortare för Sverige beror på den ökande invandringen av muslimer de senaste åren. Genomsnittet för 2012-14 är 40 procent högre än för 2009-11. Nettoinvandringen var 2012-14 i genomsnitt 64 000 personer.

Fler muslimer i befolkningen
Studien visar att den infödda svenska befolkningen har en lägre nativitet, 1,84-1,88, medan den muslimska gruppen ligger på 2,86 barn, vilket är en av parametrarna som har använts i beräkningarna. Sverige har också en klart större andel muslimer i sin invandrade befolkning än de nordiska grannarna. Idag finns 500 000 muslimer i Sverige och muslimer utgör 53 procent av invandrarna, medan de i Norge utgör 18 procent, Danmark 25 procent och Finland 22 procent av invandrarna.

Väntas växa 4,1 procent
Tvärtom blir siffrorna när det gäller andel invandrare som har en västlig bakgrund, då ligger Sverige lägre än övriga Norden. Den muslimska befolkningen i Sverige väntas växa 4,1 procent årligen, dels till följd av ett högre födelsetal och dels på ett årligt inflöde av 34 000 muslimska invandrare per år.

Assimileras inte
Blandade äktenskap håller sig på en konstant nivå runt 8 procent. I Sveriges tre största städer har antalet blandade äktenskap varit praktiskt taget desamma i 20 år, trots en betydande ökning av antalet invånare med utländsk bakgrund. Tidigare assimilerades de som gifte in sig, men så är inte längre fallet, eftersom antalet invandrare är så stort.

Även västerländska invandrare
Statistiken bygger främst på beräkningar gjorda av Eurostat (Lanzieri 2011), Pew Research Center (2015) och Danmarks statistik (2015). I studien anses en person ha utländsk bakgrund om den ena eller båda föräldrarna är födda utomlands. Invånarna har delats in i muslimska och ickemuslimska invånare i vissa studier, men denna har även gjort en tredje kategori, västerländska invandrare. I studien betecknas invandrade västerlänningar som invandrare från EU, Norge, Island, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och vissa ministater.