DEBATT. Vi i Sverigedemokraterna anser att vapendirektivet är helt förkastligt. Vi har redan en fungerande vapenlagstiftning i Sverige, skriver Kristina Winberg, ledamot i Europaparlamentet.

Det finns få bra inslag i EU:s nya vapendirektiv, det finns dock ett stort antal mycket skadliga effekter som drabbar enskilda medborgares frihet att utöva sina fritidsintressen och näringsverksamhet kopplat till vapen. Dessutom har det en negativ inverkan på totalförsvarets förmåga att upprätthålla personliga färdigheter i hantering av skjutvapen.

Utöver detta finns ett demokratiskt problem kopplat till hur direktivet kom till, som i sig är minst lika allvarligt. Detta har lett till att vi i Sverigedemokraterna har röstat nej till detta direktiv på utskottsnivån och kommer att göra så också i plenum.

EU påstås verka för demokrati och öppenhet, en garant för demokrati i Europa, det har EU brustit i denna gång. EU påstår att, för att bekämpa terror och organiserad brottlighet så behövdes detta vapendirektiv, dock drabbar dessa regler endast legala vapenägare, vapenhandlare samt totalförsvaret. Förutom detta, så föregick detta direktiv inte av en konsekvensanalys och det visar sig också i hur opraktiskt och verkningslöst direktivet är.

Man kan anta att Bryssel och vissa Europeiska nationer önskade att framstå som kraftfulla efter terrordåden 2015 i kampen mot terroristerna samt undvika att belysa ett av de stora problemen med EU-projektet, det vill säga den fria rörligheten.

Det går inte att både ha EU:s fria rörlighet samt svag, tidvis obefintlig kontroll av EUs yttregräns.

I Bryssel är makteliten väl medveten om problematiken med att den fria rörligheten utnyttjas av kriminella. Istället för att lösa problematiken kring den fria rörligheten så beslöt sig EU 2015 för att ge sken av att bekämpa terrorism genom att lansera ett nytt vapendirektiv.

Detta är ett demokratiskt underskott av nästan ofattbara mått i den process som lett fram till det nya direktivet. Kommissionen har ljugit för medborgarna och vilselett dem om syftet samt effekterna av denna lagstiftning och inte inriktat sig på de verkliga problemen. Utöver detta så innehåller direktivet att antal synnerligen graverande förslag.

Den nya klassificeringen av halvautomatiska gevär till kategori A-vapen förstör för den dynamiska skytterörelsen i hela Europa, då den indirekt förbjuds helt eftersom transporten av deras vapen omöjliggörs. Förutsatt att vapnen de använder ens fortsatt blir lagliga att inneha.

Frågan om magasin är så pass svårdefinierat att regler kring detta leder till rättsosäkerhet, även FN har undvikit detta av samma skäl. Ett magasin kan enkelt modifieras och då rymma olika antal patroner och med lite eget arbete så kan en person bygga ett så kallat högkapacitetsmagasin. Magasin utgör ingen vital del för något vapen, härav registreras de inte och har ej vapennummer. Magasin skall ej regleras och måste tas bort ut direktivet.

När det gäller ett EU-vapenregister där varje vapenägare finns sökbar av de som har tillgång till registret är det en olämplig idé. I registret kommer namn och vapeninnehav tydligt framgå. Det kan på goda grunder förutsättas att registret kommer att spridas genom uppsåt eller försumlighet. Det som skulle leda till större säkerhet leder till möjlighet för mer riktade tillgreppsbrott för att få tag på begärliga skjutvapen.

I dag går det snabbt och smidigt med gällande nationella register och rutiner för internationella vapenförfrågningar, så nyttan är försumbar.

Vi i Sverigedemokraterna anser att vapendirektivet är helt förkastligt. I dag har vi redan en fungerande vapenlagstiftning i Sverige. Alla som röstar för vapendirektivet, röstar inte för demokrati, transparens och välgrundade beslut som skall ligga i laglydiga medborgares bästa intressen. Det är därför vi röstar nej till direktivet idag.

Frågan jag ställer mig just nu är som följer: hur kommer ni andra svenska europaparlamentariker rösta?

Kristina Winberg
Ledamot i Europaparlamentet (SD)