Det är lätt att intuitivt instämma med vänsterradikal krav på att vinst inte ska få göras i skattefinansierad välfärd. Men vinst är fel fokus. Bättre reglering mellan stat och utförare behövs, men på sätt som inte stryper mångfalden.

I Västra Götalandsregionen har SD, liksom S och V, i veckan reserverat sig mot den blågröna majoriteten som uttalat sig mot att införa vinsttak i välfärdsföretag. Sverigedemokraterna skriver dock i sitt separata yttrande att de till stora delar stödjer den blågröna majoritetens remissvar. Om man via lag ”förbjuder eller begränsar … alla privata företag inom välfärdssektorn att ta ut vinst, så minskar också incitamenten för utveckling och stabilitet i företaget”, skriver Heikki Klaavuniemi i SD:s yttrande.

Men partiet framhåller att viss reglering av vinstuttag kan behövas bland vissa välfärdsentreprenörer och syftar på privata HVB-hem som kostnaderna ökat för i spåren av den ökade migrantströmmen.

Detta exempel visar var de verkliga bristerna finns. Missbruk. När aktörer utnyttjar brister i den offentliga sektorns planering för att ta ut enorma ersättningar, sticker det i ögonen. Det kan gälla stafettläkare, akut hyra av flyktingboenden eller godkända HVB-hem som inte fullföljer uppdraget men kan ta ut full ersättning.

Offentliga sektorn blir allt sämre på att ansvara för den verksamhet som politiskt beslutats. Då lastas genomförandet i snabba och illa genomtänkta åtgärder över på privata aktörer.

Det är inte de privata aktörerna som är orsaken till att skattepengar hamnar fel, det är en dålig ledning inom det offentliga.

Därför är det fel att rikta in sig på vinster, eftersom det slår både mot seriösa välfärdsföretag och ideella föreningar som utför normala sociala tjänster och de aktörer som gör snabba klipp genom att hjälpa landsting och kommuner som misskött sin planering.

Vinsttak är att bakvägen försöka komma åt dåliga offentliga beslut, där skattepengar rinner iväg i onödan. Men det är verkligen att slänga ut barnet med badvattnet.

Rätt är däremot att kräva högre kompetens i ekonomiska beslut inom landsting och kommuner så att man vid speciella tillfällen inte öppnar kranarna och låter skattepengarna rinna iväg okontrollerat.

Också i löpande verksamhet måste regelverken utvecklas så att skattepengarna används så effektivt som möjligt, när utförandet sker i företag och föreningar. När det gäller skolpengen borde exempelvis krav på uthållighet finnas, så att skolor som går omkull ändå har resurser att betala för elevernas utbildning resten av läsåret.

Problemen med oskäliga vinster i välfärden uppstår alltså uteslutande hos det offentliga när man där misslyckats med planering och regelverk.

Vänsterpartiet använder vinst för att flytta skulden från dålig offentlig planering över på de aktörer som mot betalning hjälper till att ordna upp situationen eller som erbjuder mångfald och bättre välfärdsservice.

Det är ett ideologiskt trick.

Men vi som vill ha en så god social välfärd som möjligt, och därför vill ha mångfald som kan utveckla tjänsterna och göra dem bättre, måste bli bättre på att styra upp det offentliga i kommuner, landsting och statliga myndigheter. När dessa agerar inkompetent öppnar det för Vänsterpartiets ideologiska attack mot mångfald.

De tidigare borgerliga regeringarna har misskött sitt ansvar att skapa robusta regelverk som skapar goda förutsättningar för valfrihet och mångfald, men täpper till möjligheterna för fusk och oskäliga överskott genom att smita från att göra det man fått betalt att göra.

Det är avarterna som svenska folket vill åt, inte mångfalden och de seriösa aktörerna som gör viktiga insatser för att ge god välfärd i vardagen.

*

Se mer: Skövde Nyheter (länk).