Regeringen larmar om skillnader på arbetsmarknaden mellan nyanlända män och kvinnor. Forskning visar att det inte är ett fenomen som handlar om könsdiskriminering. Istället är det kulturella skillnader i hur man ser på kvinnan och mannens roll bland de nyanlända. Flera nyanlända kvinnor blir hemmafruar istället för att jobba.

Under 2016 fick drygt hundratusen personer över 18 år uppehållstillstånd. Dessa står ofta utan arbete när de kommer till Sverige.

Nu varnar regeringen för de stora könsskillnaderna på arbetsmarknaden bland nyanlända. Situationen liknar den Sverige befann sig i för 80 år sedan. Kvinnor tenderade då att stanna hemma för att bli hemmafruar och män satsade på karriär och försörjde familjen.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillstår att det finns problem som kan spåras till länderna de nyanlända kommer från.

– Många kommer från länder där man inte har fått gå i skolan för att man är flicka, säger hon till Aftonbladet.

Ingen könsdiskriminering
Skillnaden beror dock inte på könsdiskriminering. Forskare har tittat på om arbetsgivare väljer bort något av könen vid jobbansökningar. Men inga sådana skillnader har kunnat beläggas.

I Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadspolitiska insatser för kvinnor och män”, hänvisar myndigheten till Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi på Linnéuniversitetet. Han menar att det inte finns några bevis för att kvinnor diskrimineras vid anställningar.

”Forskningslitteraturen har dock inte kunnat belägga att det förekommer könsdiskriminering i Sverige. Carlsson (2011), som ser på utfall av fejkade jobbansökningar, hittar inga signifikanta skillnader för kvinnor att få komma på intervju. Författaren drar slutsatsen att det är utbudsaspekter (dvs. individernas val av studieinriktning och yrke) snarare än diskriminerande rekrytering från arbetsgivarsida som ligger bakom den sneda könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden”, står det i Arbetsförmedlingens rapport.

Studier har också gjorts i andra delar av världen. Dessa pekar på att kulturella skillnader bidrar till ojämlikhet mellan könen. En ojämlikhet som nu följer med de nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.

Kulturkrockar
På flera håll framträder bilden av att den svenska arbetsmarknaden påverkas av de könsskillnader som finns i andra kulturer.

Arbetsförmedlaren Sara Berggren har berättat för SVT om hur män från en arabisk kultur ser på en kvinna som tar jobbet som målare, ett traditionellt manligt yrke men där det finns jobb i högre grad än traditionellt kvinnliga yrken.

– För arabiska kvinnor är det inte normalt.