Skolinspektionen gav förra året den muslimska friskolan Al-Azharskolan möjlighet att bedriva könssegregerad undervisning. Enligt idrottsprofessor Håkan Larsson försvårar detta för skolorna som redan kämpar med att få tjejer att ta mer plats.

Svenska skolor har länge strävat efter att tjejer ska känna sig mer delaktiga i skolidrotten. Att separera pojkar och flickor motarbetar detta. Idrottsprofessor Håkan Larsson har kunskap om skolans sätt att se på könen inom idrotten och pekar på hur det sett ut i i Sverige förr.

– Under stora delar av 1900-talet hade vi det här förhållandet med skild gymnastikundervisning där det också fanns skillnader i styrdokumenten för flickors och pojkars undervisning. Flickornas undervisning var mer estetiskt inriktad och handlade om vackra rörelser och rörelseuttryck. Pojkarnas fokuserade på fysisk träning och tävlingsmoment, säger Håkan Nilsson till den statligt stödda nyhetssidan forskning.se.

Detta synsätt har ändrats och idag bedrivs skolidrotten ofta gemensamt för både pojkar och flickor. Bollspel och traditionell idrott står för den största delen av undervisningen.

– Införandet av samundervisning gick parallellt med en utveckling i samhället i stort där den dominerande könspolitiken var att kön inte ska spela någon roll. Individens möjligheter ska gå först, säger han.


Religionen går först
Håkan Nilsson tror att Skolinspektionen godkände Al-Azharskolans könssegregerad undervisning på grund av vilken religion beslutet gällde.

– Min tolkning är att Skolinspektionen har beaktat krocken mellan religion och kön och valt att godkänna mot bakgrund av att muslimer är en utsatt grupp i samhället. Olika saker trumfar varandra. Hade det varit en skola som inte var religiös, då gissar jag att resultatet hade blivit ett annat, ”ni måste ta itu med de könsnormer som finns i undervisningen så att flickor och pojkar kan delta på samma villkor”, säger Håkan Nilsson till forskning.se.

Men alla tycker inte att könssegregerad undervisning är fel. Sarah Delshad är grundare till Muslimska feminister och försvarar modellen.

– Det blir en oerhört onyanserad retorik där det bara finns bara ett spår. Det är en underliggande ton av att religion kuvar flickor och deras rättigheter. I debatten har det blivit tal om någon slags utsatthet för de här barnen och det har förstorats upp till en nivå som nästan är absurd, säger hon till nyhetssidan.

Forskningen stödjer inte den uppfattningen. Skolinspektionen har själva konstaterat att könssegregerad undervisning inte bidrar till att tjejer tar mer utrymme inom skolidrotten utan snarare ”kan bidra till att befästa” tjejernas mer passiva roll i ämnet.

 

Läs mer: Skolinspektionen: okej med könssegregerad undervisning