DEBATT. Människor som bor och verkar i Sveriges landsbygder ska ha likvärdiga villkor som medborgare i resten av landet och samma förutsättningar att utvecklas. Detta har varit Landsbygdskommitténs mest grundläggande utgångspunkt, skriver Anders Forsberg.

I Landsbygdskommitténs förslag, där jag har deltagit som Sverigedemokraternas representant, finns sjuttiofem generella och även mer specifikt riktade geografiska förslag för utveckling och tillväxt på Sveriges landsbygder.

Det finns ett tydligt behov av att tydliggöra statens helhetsperspektiv och organisera politiken så att den fångar upp landsbygdens möjligheter och svårigheter, detta i syfte att stärka samhällskontraktet.

En landsbygdspolitik måste stå på flera ben. Infrastruktur och offentlig service är mycket viktiga komponenter, men politiken måste också skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för företagsamhet och sysselsättning.

Bland kommittéförslagen finns ett riktat näringslivspaket för de 23 kommuner som har extra stora demografiska och geografiska utmaningar. Här behöver förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv bli förstärkas. Kommittén föreslår att cirka 500 miljoner kronor används i ett näringslivspaket, bland annat föreslås en sänkning av arbetsgivar- och egenavgifterna samt en nedskrivning av studieskulder i dessa kommuner.

För att bredbandsnätet ska kunna nå hela Sverige till år 2025 ser landsbygdskommittén ett behov av en ny modell med innovationsupphandlingar. Staten bör, via Post-och telestyrelsen, ansvara för hela utbyggnaden och fördela medel till länsstyrelserna som tillsammans med regioner och kommuner sedan genomför upphandlingarna.

För att öka det statliga engagemanget för bostadsbyggande i landsbygderna föreslår kommittén att regeringen tar initiativ till att utreda om byggandet kan underlättas genom särskilda landsbygdslån för byggande av egna hem, hyresrätter, ägarlägenheter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter på landsbygden.

Staten behöver även öka sin närvaro samt i högre grad omlokalisera fler statliga jobb till landsbygderna. Landsbygdskommittén rekommenderar därför regeringen att under 5-7 år omlokalisera 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen till regioner med behov av statliga arbetsplatser. En ökad statlig närvaro kan ske genom en samlad serviceorganisation för exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Det finns en stor styrka i att alla åtta riksdagspartier i den parlamentariska landsbygdskommittén har kunnat ena sig kring ett gemensamt slutbetänkande. Nu är det upp till regering och riksdag att genomföra den politik som vi i landsbygdskommittén föreslår.

Sverigedemokraterna avser att bidra till det arbetet genom att fortsättningsvis föra en politik som bygger vidare på landsbygdens inneboende förmåga att nyttja naturgivna resurser, skapa sysselsättning och bidra till vår gemensamma samhällsekonomi.

Anders Forsberg (SD)
Landsbygdspolitisk talesman
Ledamot av den parlamentariska landsbygdskommittén