GÖTEBORG. Polisens uppmärksammade inlägg där de klampat ett rumänskt fordon som överträtt reglerna för cabotagetransport har väckt många reaktioner. Inlägget har nått nästan en miljon människor och blivit ett samtalsämne inom polisens högsta ledning. Samtidigt vet inte Dan Eliasson att polisen måste lossa klamparna efter 24 timmar.

I förra veckan publicerade trafikpolisen väst i sedvanlig ordning ett inlägg på Facebook om deras vardagliga arbete. Inlägget visade ett foto på hur polisen satt klampar på ett fordon som inte följt lagen om cabotagetrafik. Reaktionerna lät inte vänta på sig och över 2 500 personer har kommenterat inlägget varav den stora majoriteten varit positiva till att polisen använder de medel som står till buds.

Polisen skriver om att de klampat ett fordon som brutit mot cabotagebestämmelserna.

Polisen skriver om att de klampat ett fordon som brutit mot cabotagebestämmelserna. Foto: Faksimil Facebook

 

Polisen har använt klampningen som ett medel att ”hindra fortsatt färd”, uppger Kjell Andersson, gruppchef för trafikpolisen väst. Detta beslut ska kvarstå tills det att betalning har skett av en sanktionsavgift på 40.000 kronor.

– Det blir så absurt att när 24 timmar har gått får man komma dit och förklara för chauffören att nu tar vi bort klampningen men du får inte lov att köra, säger han om 24-timmarsregeln.

Enligt trafikpolisen Håkan Klingborg händer det att chaufförer då avviker från platsen och blir därmed misstänkta för brott.

– Med erfarenhet från tidigare, så fort de tycker kusten är klar så kör de iallafall. De räknar med att de kan klara sig undan, bara vi lämnar så sticker de.

Han beskriver hur han upplever dessa chaufförers förhållningssätt till trafikpolisen i Sverige.

– Det är bara att ha is i magen. Till slut låser de upp och sen på natten när trafikpolisen ligger hemma och sover åker vi.

Polisledningen omedveten
Att 24-timmarsregeln finns skapar frustration hos polisen som inte kan utföra sitt jobb effektivt.

Kjell Andersson säger att ”man jobbar på den frågan uppe på departementsnivå” och antyder att en lagändring vore på sin plats.

Samtidigt vet inte polisledningen om att lagen begränsar hur många timmar man får lov att klampa ett fordon.

– Enligt min hörsägen var de inte medvetna om att vi var tvungna att låsa upp efter 24 timmar.

Polisens omorganisering har försvårat
Den stora omorganiseringen inom Polisen har fått mycket hård kritik och poliser i hela landet vittnar om en polisledning som inte lyssnar på de anställda. Stor kritik har från flera olika håll riktats mot rikspolischef Dan Eliasson.

– All information filas, det gör det säkert både uppåt och neråt, man får inte full kunskap. Jag försvarar inte den högsta ledningen på något vis men med tanke på den organisationsförändringen vi har gått igenom och alla skjutningar är väl inte detta något man satt sig ner och gått igenom i någon större utsträckning, säger Håkan Klingborg.

Eftersom inlägget fått sådan stor spridning har polisledningen fått frågan på sitt bord. Han säger att den information som nått honom är att polisledningen varit ovetande om att 24-timmarsregeln existerar och att det nu måste göras något åt saken.

– Det nämndes för mig i förbifarten. Det här har rönt stor uppmärksamhet och varit uppe hos Dan Eliasson.

Han menar samtidigt att polisledningen inte kan sätta sig in i alla detaljer.

– Man kanske inte kan begära att rikspolischefen har detaljkunskap om just den här frågan, men det är en viktig frågeställning som åkerinäringen och polisen har drivit länge om att det här är helt idiotiskt, man tycker det är förvånande.

Förtydligande 2016-10-19 22:50
Transportstyrelsen har nu ansvaret att utreda frågan. De fick ett regeringsuppdrag den 1 oktober 2015 där de ska se över lagstiftningen om cabotagereglerna i samverkan med Polismyndigheten och Tullverket. Inom Polismyndigheten jobbar idag en arbetsgrupp med frågan.

Upplever du att det är en utbredd uppfattning att ni måste kunna klampa längre?
– Ja, visst. De flesta faller till föga efter ett antal timmar. Vi bevakar dem så länge vi jobbar men när arbetstiden är slut får vi åka därifrån.

I inlägget nämns att det är en tidskrävande process att arbeta med denna typ av brott.

– Det är annat som blir lidande för att vi håller på med ett sådant ärende. Stoppar du en sådan lastbil har du ofta att göra hela den dagen.

Han säger också att ”man vill vara så effektiv som möjligt”.

Skulle en lagändring om att få klampa tills avgiften är betald göra att ni arbetar mer effektivt?
– Ja, vi hade kunnat klampa den, åka ifrån och jobba med annat och sedan få besked om att sanktionsavgiften är betald.

Att göra på det sättet menar han ”skickar ett signalvärde i branschen” att man blir stående om man bryter mot cabotagelagen.

Det rumänska transportföretaget betalade in sanktionsavgiften efter 5 dagars stillestånd.

Vad händer nu med ärendet?
– Egentligen ska han ju lämna landet, säger Kjell Andersson.

 

[quote_box name=””]Så säger lagen:
EG 1072/2009 – Kapitel 3, Artikel 8

”Ett transportföretag som avses i punkt 1 och som utfört en internationell godstransport på väg från en medlemsstat eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat ska, så snart godset levererats, ha rätt att med samma fordon, eller om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, utföra upp till tre cabotagetransporter”[/quote_box]