Polisens anseende bland medborgarna rasar. I det anseendeindex som Sifo sammanställer för myndigheter visar att polisens förtroende minskat kraftigt sedan 2014.

Polisen tappar mark i allmänhetens syn på hur framgångsrik man är i tjänsteutövningen. Polisen har stora interna problem, både med en ny organisation som inte fungerar och med en ledning som inte lyssnar.

Sifo undersöker årligen medborgarnas syn på myndigheterna. Den senaste undersökningen, som gjordes förra veckan, visar på ett rejält tapp för polisen. Institutet sammanställer ett så kallat anseendeindex, och för polisens del landar resultatet på 23, vilket kan jämföras med 37 från 2014.

– Vi har fortfarande ett högt allmänt förtroende för polisen. Men vi tror inte att polisen presterar särskilt bra nu, säger Toivo Sjörén, opinionschef på TNS Sifo till Svenska Dagbladet.

Mätningen visar på en statistiskt säkerställd nedgång de senaste månaderna, vilket kan ha med sommarens händelser att göra.

– Det har varit en rad händelser under sommaren, bilbränder och oro i vissa områden. Det har nog inte förbättrat bilden av polisen, säger han.

Förtroendet för polisen är sämre bland män än bland kvinnor. Undersökningen visar på ett anseendeindex för polisen på 17 bland männen, och 29 bland kvinnorna. Äldre personer är i högre utsträckning än yngre missnöjda med polisen.

Även i andra mätningar, som SOM-institutets långa mätserier, tyder på att svenskarnas bild av polisen blivit allt dystrare. Förtroendet för myndigheten minskade kraftigt sedan 1990-talet.