Ansedda Pew Research Center har publicerat studie i tio europeiska länder om medborgarnas syn på migration. I alla tio länder dominerar uppfattningen att muslimer vill avskärma sig från övriga samhället snarare än att anpassa sig.

Pew är ett amerikanskt institut som arbetar globalt med demografisk studier, opinionsmätningar och medieanalyser utifrån vetenskapliga metoder och intar inga egna politiska ställningstaganden. Eftersom man arbetar internationellt vågar man ställa frågor som inrikespolitiskt verksamma opinionsinstitut avstår från att ställa, ofta i syfte att dölja opinioner som regeringar inte vill diskutera.

I åtta av de tio undersökta europeiska länderna anser mer än hälften att migrationen innebär ökad risk för terrorism. Men terrorism är inte det enda befolkningarna är bekymrade över. Många är oroliga att migranterna innebär en ekonomisk börda. I fem länder säger hälften eller fler att migranterna tar jobb och lever på bidrag. Bara i Sverige och Tyskland säger minst hälften att migranter gör deras länder starkare genom arbete och talang. Oron över kriminalitet är generellt lägre, men i Sverige och Italien anser nära häften att migranter begår fler brott än andra.

De flesta migranter i den senaste vågen kommer från muslimska länder som Syrien och Irak. Bland européer förstärks en redan negativ syn på muslimer.

Muslims not adoptingFör en del européer präglas en negativ syn på muslimer av att man inte anser dem har en vilja att delta i samhället. I alla tio länder dominerar uppfattningen att muslimer vill avskärma sig från övriga samhället snarare än att anpassa sig till landets traditioner och livsstil. I Sverige anser 50 procent att muslimer inte vill integreras, medan 43 procent anser att muslimer anpassar sig.

Andelen som anser att muslimer vill vara avskilda har ökat sedan 2005.

I studien ställdes frågan om man anser att en ökat antal personer från olika kulturer, etniska bakgrunder och nationaliteter i deras samhälle gör deras land bättre, gör samhället sämre eller om det inte spelar någon roll. I inget land ansåg majoriteten att ökad diversifiering vara något positivt. Som högst ansåg en tredjedel (Sverige 36%, Storbritannien 33% och Spanien 31%) att en ökad etisk mångfald vara något positivt.

På frågan om det är viktigt att dela landets värderingar för att fullt ut ingå i samhället, är spridningen stor. I Ungern anser 94 procent att det är viktigt eller mycket viktigt. I Sverige, det land där lägst andel anser det viktigt att dela landets värderingar, är det trots allt 64 procent som anser det viktigt eller mycket viktigt.

Se mer hos Pew: Sharp ideological divides across EU on views about minorities, diversity and national identity.

För kommentar, se Samtidens ledare: Polariseringens orsaker.

Sharing costumsPew diversity