Idag röstar riksdagen om en ny asylpolitik som utmålats som att Sverige skärper reglerna, men i realiteten är de mer generösa än i alla grannländer. När permanenta uppehållstillstånd blir tillfälliga förlängs tiden så att nyanlända kan utnyttja bidragssystemen.

Lagen om ny asylpolitik blir tillfällig och upphävs om tre år. Mot detta invände Paula Bieler (SD) som från riksdagens talarstol riktade kritik mot lagförslaget.

– För oss är det självklart att minimikravet borde vara att denna tillfälliga lag blir permanent.

– Regerigen lovade att lägga sig på EU:s miniminivå vad gäller asyl. Så har inte skett. Så kallade ”synnerligen ömmande omständigheter” finns kvar i det nuvarande förslaget. Det europeiska skyddsgrundsdirektivet, som ligger till grund för EU:s miniminivå, har ingen sådan skyddsgrund.

– Ännu mer anmärkningsvärt är att detta skäl används av dem som saknar asylskäl, inte minst ensamkommande från Afghanistan. Tillsammans med frånvaron av medicinska ålderskontroller skapar detta tyvärr en perfekt grogrund för missbruk av asylrätten.

– Detta bör också ses i ljuset av att Finland nyligen har tagit bort ”humanitära omständigheter” som grund för uppehållstillstånd, en motsvarighet till den svenska regeln. Sverige framstår fortsatt som mer attraktivt att söka asyl i jämfört med våra grannländer.

Paula Bieler frågade justitieministern om det är rimligt att förlänga de tillfälliga uppehållstillstånden så att de ska gälla i minst 13 månader, enbart i syfte att de nyanlända ska få tillgång till svenska bidragssystem. Justitieministern Morgan Johansson (S) svarade:

– Vi bygger ut från 12 månader till 13 månader. Det gör vi för att människor ska kunna arbeta ihop till dessa förmåner. Det är ju så våra socialförsäkringssystem ser ut; man jobbar ihop till sina förmåner. Lyckas man skaffa ett arbete under den tiden ska man alltså ha en möjlighet att komma in i systemen.

Mot bakgrund av att Sverige redan i dagsläget har en hårt pressad situation i välfärden till följd av migrantkrisen anser Bieler att det finns skäl att begränsa anhöriginvandringen för att skapa förutsägbarheten i det svenska asylsystemet.

Mot detta invände Johanna Jönsson (C) som menade att stora mängder migranter och de påfrestningar det innebär för samhället inte är ett skäl att begränsa invandringen.

– När det gäller flyktingar verkar det som att många tror att de på något mystiskt sätt upphör att vara i behov av skydd bara för att inte finns på svenskt territorium. Så är det såklart inte. Betyder det att Sverige ska hjälpa alla i hela världen? Nej, det är inte alternativet. Men genom de nya restriktiva reglerna bidrar Sverige starkt till en farlig utveckling i Europa och i världen.

– Jag blir rätt ofta beskylld för att vara naiv och verklighetsfrånvänd. Men låt mig vara väldigt tydlig. Att tro att det i dagsläget finns ett humant sätt att minska antalet som söker skydd i Sverige, det är naivt. Att tro att andra kommer att göra mer för att Sverige gör mindre, det är orealistiskt.

Paula Bieler replikerade mot den Jönssons världsbild.

– Att säga fina ord, att vi inte kan hjälpa hela världen men att vi ska kunna hjälpa dem som tar sig hit, är egentligen att blunda för omvärlden. Sverigedemokraterna har länge talat om att om vi vill hjälpa dem som är i yttersta nöd, om vi vill hjälpa personer som befinner sig i en akut flyktsituation och om vi vill göra en insats på riktigt för omvärlden kan det aldrig ske genom att tro att vi har gjort en stor human insats bara vi släpper in fler i landet.

– Centerpartiet och Johanna Jönsson talar om att hjälpa nödställda, men samtidigt vill man fortsätta att bygga sin politik på att personer ska ta sig just till Sverige på olika vägar. Man propagerar för fler lagliga vägar hit, vilket jag kan förstå, om man nu tror att lösningen är att människor förflyttar sig till just vårt land. Men det är ju inte lösningen.

Se mer: Riksdagens protokoll 20 juni 2016.