För att säkra en kristen värdegrund borde kristendomen ha getts en särställning i Sverige innan massinvandringen, skriver insändarskribenten.

Politiker och gammelmedia (exempelvis SR/SVT, DN, SvD, Expressen, Aftonbladet) i Sverige påtalar ofta nödvändigheten av att integrera invandrare i vårt samhällssystem och om värdet av ett mångkulturellt samhälle. Dessa ambitioner stöds av Regeringsformen (1974, 2011) där man fastställer att alla människor i Sverige har frihet att utöva sin specifika religion samt att det allmänna skall motverka diskriminering pga. religiös tillhörighet.

Religion och kultur speglar människors tänkesätt, ”livsfilosofi”, levnadssätt, etiska och estetiska regelverk samt uppfattningar om arbetsliv och samhällsfunktioner. Integration i ett mångkulturellt samhälle innebär att samhällets ursprungskultur och dess medborgare måste anpassas till nya kulturer och religioner vars anhängare nått en väsentlig andel av befolkningen. I framtiden kommer detta att medföra stora bekymmer för de etniska svenskarna som har rötter i annan religion med sina sedvänjor och kulturella traditioner.

Muslimer i Sverige har Koranens lagar som utgångspunkt medan svenskarna utgår från de lagar som stiftas av Sveriges riksdag. Hur har stiftarna av Regeringsformen tänkt sig att man skall hantera muslimska krav på hänsynstaganden till Koranens påbud, t.ex. vid rättsliga processer eller vid krav på arbetsgivare om ledighet för bönestunder 5 ggr/dag eller vid krav på viss klädedräkt (t.ex. slöja) som inte är lämplig i ett visst arbete.

Hur har grundlagsstiftarna tänkt sig att man på lika villkor skall anpassa (integrera) muslimer till kristna svenskar. Risk finns att muslimer ser de svenska kristna medborgarna som fiender. Grunden för denna min oro är att Koranen talar en del om att de otrogna skall dräpas om de inte omvänder sig. Vidare lär Muhammed ha sagt: ”Vi ler mot vissa människor fast vi förbannar dem i våra hjärtan” och Koranen (48:29) säger: ”Muhammed är Guds sändebud. De som följer honom är stränga mot de otrogna, men vänliga sinsemellan”. Muslimer kan alltså komma att bli stränga mot de otrogna kristna svenskarna – en ganska hotfull formulering. Muslimerna kommer inte att låta sig integreras i det svenska samhället. Det blir istället parallella samhällen där den kristna kulturen lever sitt liv och den muslimska sitt. Samma sak med andra religioner och kulturer. Och detta oavsett de initiativ svenska präster emellanåt tar för att bjuda in muslimer till “ekumenik”.

Det mångkulturella samhället medför stora problem och olösliga kulturkrockar. I framtiden kommer parallella kulturer och religioner att strida om makten i vårt samhälle varvid Sveriges gamla värdegrunder kommer att suddas ut. Plötsligt är kanske inte det största problemet det höga antalet flyktingar i vårt land, utan snarare de kulturer och religioner som vi importerat tillsammans med den omfattande invandringen.

Man borde innan massinvandringens tid ha förändrat Regeringsformen så att Kristendomen givits en särställning som statsreligion och att Sverige därigenom säkrat en kristen värdegrund. Man borde även ha övervägt huruvida Regeringsformen skulle innehålla föreskrifter om krav på invandrares assimilering i det svenska samhället.

Peter Franson
Fil.kand, Med.dr.