Ett av EU:s största problem är att organisationen flyttar beslutsfattandet bort ifrån medborgarna i de enskilda medlemsstaterna till Bryssel, där insyn och påverkan för den enskilde medborgaren är minst sagt begränsad. Detta har hittills accepterats trots att en majoritet av de lagar som träder i kraft i Sverige har sitt ursprung i EU. Alltså är det i högsta grad befogat att tala om ett demokratiskt underskott i EU.

Ett förslag som tar sikte på detta problem är det om en procedur för ett så kallat ”grönt kort”. Tanken bakom detta förslag är att nationella parlament ska få mer inflytande i utformningen av EU:s politik och lagstiftning, samt att förbättra den politiska dialogen mellan nationella parlament och den ljusskygga kommissionen, som ensam har rätt att ta lagstiftningsinitiativ och vars ledamöter inte är demokratiskt tillsatta.

Förslaget går i stora drag ut på att ge nationella parlament en möjlighet att kräva nya lagstiftningsåtgärder alternativt översyn, ändring eller upphävande av befintlig lagstiftning. Detta skulle ske genom att något av de nationella parlamenten föreslår ett grönt kort-initiativ avseende en specifik fråga. Hur detta skulle gå till i de enskilda parlamenten bör naturligtvis vara en nationell fråga. Förslaget cirkuleras sedan till övriga nationella parlament inom EU, och om en viss andel av dessa (en fjärdedel har föreslagits) samtycker till initiativet så skickas detta till Kommissionen som sedan ger ett formellt och motiverat svar på hur man ställer sig till förslaget.

Bland Europaparlamentets ultrafederalister har det som väntat höjts röster om att förslaget skulle kringgå den genuint odemokratiska så kallade gemenskapsmetoden som EU:s lagstiftningsarbete bygger på. Federalisterna är också oroliga för att förslaget skulle underminera Europaparlamentets institutionella position genom att ge nationella parlament den rätt att initiera lagstiftning som Europaparlamentet saknar. Enligt min mening är sådana argument inte övertygande, och det finns faktiskt goda skäl att pröva det gröna kortet.

Förslaget om ett grönt kort har redan diskuterats i de danska, nederländska och brittiska parlamenten. Jag menar att det nu är dags för den svenska riksdagen att sälla sig till denna skara.

Kristina Winberg (SD), ledamot EU-parlamentet