Miljönämndens i Malmö beslut om att riva tiggarnas läger har överklagats av Centrum för sociala rättigheter. Men SD-politikern Håkan Ask tror inte att det ska förändra saken
− Allt talar för att rivningen blir av, säger han.

Det var på tisdagen som miljönämnden i rikets tredje stad beslöt att den numera riksbekanta och olagligt uppförda kåkstaden på Industrigatan ska tömmas och raseras. Därmed såg det också ut som om det skulle kunna sättas punkt för en nästan två år lång och bitvis infekterad fråga. Enligt miljönämndens beslut ska lägret – som bebos av mellan 150 och 200 så kallade EU-migranter, tiggare, från i huvudsak Rumänien – vara tömt allra senast klockan 16 på söndag, den 1 november.
Politikerna i nämnden var i stor sett eniga; enda parti att rösta emot var Vänstern. Däremot yrkade Miljöpartiet bifall, något som SD-ledamoten Håkan Ask i en tidigare publicerad artikel i Samtiden kommenterade som: ”intressant”.

Men på torsdagen kom så ett överklagade från Centrum för sociala rättigheter – en organisation driven av juridikstuderande och jurister. Organisationen har dessutom begärt att länsstyrelsen ska inhibera miljönämndens beslut, det vill säga se till att det inte verkställs. Centrum för sociala rättigheter överklagade för övrigt det beslut som miljönämnden i våras tog om att lägret skulle tömmas. Det innebar att det blev stopp i hela processen, men att resultatet ska bli det samma nu, tror i varje fall inte Håkan Ask.
− Det skulle i så fall innebära att miljönämndens jurist har gjort en feltolkning. Jag är dessutom övertygad om att vår förvaltnings jurist har fått hjälp av stadsjuristerna och att beslutet därför är helt i sin ordning, säger han.

För Magnus Olsson, SD-kommunalråd i Malmö, kommer överklagandet ingalunda som en blixt från klar himmel utan var något som var mer eller mindre väntat.
− Med tanke på alla juridiska turer, kommer inte detta som en överraskning, säger han och tillägger att han förutsätter att Malmö stads jurister i sina kalkyler har räknat med ett överklagande.
Och han slår fast att SD: s inställning i frågan inte på något sätt har ändrat sig:
− Vår linje är klar: de personer som befinner sig i lägret ska avhysas och skickas hem till sina respektive hemländer, säger han.

Miljönämnden har hela tiden och med stöd i miljöbalken hävdat att kåkstaden måste bort. Förhållandena där är – som Samtiden tidigare har berättat om – så farliga för både hälsa och miljö, inte bara för de boende utan även för omgivningen, att det inte finns alternativ. Upprepade påstötningar om att boendet dels är olagligt, dels en miljö- och hälsofara, har ockupanterna – med eldunderstöd från ett antal aktivister och juristorganisationen – totalt bortsett från.
− Och inte nog med att problemet är pågående, det är också växande, säger Håkan Ask, som även påpekar att det inte bara är hans egen nämnd som dömer ut tiggarlägret.

− Stadsbyggnadskontoret ställer sig också bakom och konstaterar att kåkstaden flagrant bryter mot både plan- och bygglagen, ( PBL. Red) och detaljplanen, säger han.
Han förklarar att de husvagnar, tält och skjul som nu finns på området enligt PBL är att betrakta som ”byggnader”. Dessa kräver bygglov – men några sådana har inte beviljats.
Håkan Ask säger vidare att PBL bland annat talar om anpassning till stadsbilden, att det ska finnas möjlighet till avfallshantering och att fara för människors hälsa och säkerhet ska undvikas. Enligt samma lag får det inte uppkomma några – som det heter – ”betydande olägenheter för omgivningen”.
Men den som en gång har varit på plats på Industrigatan torde utan vidare kunna konstatera att lägret inte uppfyller ens minimala lagkrav.

Det beslut som miljönämnden nu har tagit gäller omedelbart även om det överklagas.
− Det betyder just det: att beslutet kan verkställas genast efter att avgörandet har meddelats och alltså kan utföras även om det har överklagats. Vilket det ju nu också har, fortsätter Håkan Ask.
Enligt Centrum för sociala rättigheter borde miljönämnden dock avvakta med rivningen eftersom ärendet ligger för prövning i Mark- och miljödomstolen, men det tillbakavisar Håkan Ask bestämt.
− Domstolen har redan gett oss rätt i att det, på grund av alla de olägenheter som finns och med stöd av miljöbalken, finns skäl för ett ingripande. Det finns alltså ett rättsligt stöd för att gå vidare med andra åtgärder än beslut om föreläggande eller förbud, säger han.

Enligt Sydsvenskan tar juristernas överklagande fasta på att miljönämnden inte ”har utrett konsekvenserna för de boende av en evakuering” liksom att Malmö stad under hela den tid som har gått ”inte har tagit fram en hållbar lösning” för de som bor i lägret.
Detta är något som Håkan Ask avvisar som mer eller mindre rent snömos.
− Detta är ju frågor som miljönämnden inte har ett dugg med att göra utan som i så fall ska ligga på socialförvaltningens bord. Dessutom har Malmö stad enligt kommunallagen inga som helst skyldigheter att ta hand om vuxna personer som inte är kommuninvånare, säger han.

− En annan sak är om det finns barn i lägret, något som det enligt uppgift inte finns. Men om så vore fallet skulle det finnas ännu större anledning att omedelbart riva lägret. Detta med tanke på de uppenbara smittorisker och andra faror som finns, påpekar han.