I våra nordiska grannländer är en nationell värdegrund utgångspunkten i debatt och politik. De har länge haft en allsidig debatt och en kritisk diskussion om flyktingpolitik, de ger anständiga anslag till sitt försvar, de sluter utan hänsyn till någon mångkultur upp runt flaggan och landet. Världens länder genomsyras av en patriotisk värdegrund med Sverige som enda undantag. Genom ett långvarigt propagandamonopol har etablissemanget lyckats svartmåla min nationella värdegrund, en värdegrund som varit allmänt spridd och accepterad även i Sverige före 1960-talet. Idag hävdar vårt s.k. etablissemang att den är omoralisk och främmande.

Trots världens mest extrema migrationspolitik som är pervers i sin ansvarslöshet har de kommit undan med trixet att framhålla sin kosmopolitiska värdegrund som god, men tiden är inne att gå till rätta med deras illusioner. Deras värdegrund är av flera skäl förkastlig:

  1. Den kullkastar Sverige som stabil nationalstat. Inget mångkulturellt land är stabilt. Vi kan rada upp stater som skräckexempel: Libanon, Sovjetunionen, Syrien. De eftersträvar en värdegrund som ökar risken för uppslitande inre stridigheter som på Balkan, som i Spanien? Varför riskera att hamna i ett inbördeskrig?
  2. Arbetsmarknaden utsätts för en chock genom ett ökar arbetskraftsutbud. Facket får svårt att försvara sina medlemmar eftersom deras främsta maktinstrument går förlorat (konkurrensbegränsning). Facket är en trust och detta förutsätter nationella maktmedel, vilket Laval-domen visar, eftersom kollektivavtalens värde i stort gått förlorat. Inga gränser, ingen nationalstat ger kraftigt minskad facklig makt och utan facket inga parter på arbetsmarknad, ingen maktbalans mellan arbete och kapital.
  3. Arbetslösheten ökar med öppna gränser och detta gör att staten tvingas slösa mer skattemedel än vanligt på subventionerade arbeten som uppmuntrar fusk och korruption. Med deras värdegrund får vi inget försvar av nationalstaten som varit så lyckosam i att ge stabila spelregler på den svenska arbetsmarknaden.
  4. Tilliten rämnar genom att politikerföraktet, misstron mot myndigheter ökar. Med rätta misstänker man att skattepengar används fel, att pengar betalas ut ur systemet på felaktig grund. Välfärdsstaten kräver tillit. Varför öka misstron och splittringen?
  5. Äganderätten är inte deras rättesnöre. Vi äger individuellt och kollektivt. Vår egen egendom, som vår bil eller vårt boende, är vi ofta noga med att värna, men vi äger i kraft av flera generationers ansträngningar också det allmänna: skog, vatten, mineraler. Kosmopoliterna vill hux flux förvandla detta till världens egendom, till alla folks egendom. Detta är en krigsförklaring mot allt vad äganderätt heter!
  6. Deras värdegrund underminerar det personliga initiativet. De bygger sin värdegrund på att människor ständigt ska hållas under armarna genom bidragsinflation. Samtidigt blundar de för att ett land där människor förväntar sig rättigheter måste i huvudsak vara fokuserat på folks skyldigheter. Mot denna bakgrund är deras värdegrund fientligt inställd till det personliga initiativet.
  7. Inte ens i Sverige ska svenskheten prioriteras. De vill förhandla bort vad som varit svenskt i generationer före oss genom att problematisera och ifrågasätta vad som är svenskt, vem som är svensk, de ifrågasätter t.o.m. om det finns något svenskt. Vi är tvingade in i en förändringsneuros utan något annat slut än avvecklingen av Sverige om deras värdegrund får fortsätta att dominera. De tvingar oss att blunda för de vi är genom att förvägra oss vår historia som den varit och som den är gestaltad i oss genom arv från tidigare generationer.
  8. Konsekvenserna av den kosmopolitiska värdegrunden är att landet inte behöver något försvar.

De som försvarar ovanstående värdegrund använder alla medel att diskreditera en nationell värdegrund. Med lögner och förtal hoppas dessa lögnare att vår bärkraftiga värdegrund i folks ögon ska framstå som skamfylld och dålig. Jag har stort hopp om att vi ska återvinna formuleringen av vår nationella värdegrund. Kärnan i min är:

Jag eftersträvar en uppslutning bakom nationalstaten som vi ser i våra nordiska grannländer.

Jag vill stärka en svensk modell genom att ge arbetsmarknadens parter tillbaka makt och inflytande bl.a. genom att stärka gränsskyddet och genom en allmängiltighetsförklaring av kollektivavtalen i avvaktan på utträde ur EU.

Jag värnar välfärdsstaten som ger trygghet. All forskning visar att välfärdsstaten kräver tillit som endast finns i relativt homogena samhällen. Bidrag ska vara reserverade för de som fullföljer skyldigheter.

Jag eftersträvar fred och stabilitet. Det största hoten mot detta i Sverige är inbördeskrig.

Jag är för äganderätten för att den gör att människor tar ansvar och för att den är moraliskt rätt. Jag är mot att våra naturtillgångar exploateras av andra om detta inte ger långsiktig nytta för Sverige.

Jag är för ett starkt försvar, eftersom det är garanten för vår frihet och vårt oberoende och värnplikten för att den gör oss till mer medvetna om vårt ansvar för landet.

Jag vill värna det svenska i Sverige. Ingen ska få sudda bort tusentals år av vårt historiska arv. Vi är en del av den västerländska civilisationen, vi är en del av utbytet inom Europa, vi är Norden och Sverige. Det finns norrmän, danskar, finnar och svenskar och ingen ska förvägra oss vårt existensberättigande. Vi tar kampen för vår nationella värdegrund och vårt mål är att så många som möjligt ska dela den.

Till alla Er som hävdar att ni är mot vår nationella värdegrund: ta er samman. Lyssna på oss, sluta ljuga. Vi har en värdegrund som bygger på våra förfäders bergfasta tro på Sverige och vi vill ge den till framtida generationer. Försök inte i jakobinsk anda att introducera en värdegrund byggd på fluffiga förhoppningar om hur världen borde vara. Slut upp bakom vår nationella värdegrund som baseras på hur världen har varit och är.