Sverigedemokraterna har genomgående i sina budgetmotioner varit tydliga med att vi ställer oss bakom det finanspolitiska ramverket, av vilket överskottsmålet är en bärande del. Denna syn kommer att ligga fast under överskådlig framtid och det finns i vår mening inga starka argument för att avskaffa eller på annat sätt justera målet – tvärtom.

Historiskt har överskottsmålet tjänat Sverige väl. Vi har mycket riktigt lyckats med att minska vår statsskuld. Det i sig utgör dock inte ett argument för att vi återigen ska börja öka statsskulden. Tvärtom är det även framöver principiellt riktigt att ha en långsiktig och stabil plan för att komma tillrätta med våra skulder. Vi ska komma ihåg att vår statsskuld fortsatt uppgår till omkring 1 400 miljarder kronor.

Ett överskottsmål i de offentliga finanserna motsvarande en procent av BNP sett över en konjunkturcykel är välbalanserat och väl avvägt. Det medför inte någon överdrivet restriktiv finanspolitik samtidigt som det öppnar för en stor flexibilitet i svåra tider just tack vare fokus på konjunkturcykler snarare än enskilda budgetår.

Med ett avskaffat överskottsmål hade det de facto blivit svårare att föra en expansiv finanspolitik under dåliga tider, eftersom det politiskt blir mindre motiverat att spara kraftigt även under goda tider, om man inte har ett gediget regelverk att hänvisa till.

Mandatperioder och konjunkturcykler är nämligen helt olika saker, och en regering med sviktande väljarstöd mot slutet av en mandatperiod kan enkelt få för sig att ett högt finansiellt sparande inte är den kraftigaste röstmagneten, även om högkonjunktur skulle råda.

Det blir helt enkelt svårare att motivera varför man ska spara kraftigt i goda tider, vilket får till konsekvens att statsskulden kommer öka desto kraftigare i sämre tider, när det är motiverat att föra en expansiv finanspolitik.

Det finns dock inte enbart starka ekonomiska argument till varför man bör ha ett tydligt överskottsmål inskrivet i regelverken; det finns även mer principiella argument. Det är, kort och gott, ett sunt förhållningssätt att eftersträva ett överskott så länge man är satt i skuld.

En hög skuldbörda är synonymt med låg frihet, och vice versa (detta förhållande gäller förvisso inte bara för stater utan likväl för det enskilda privathushållet, även om det i praktiken skiljer sig en hel del åt). Att öka utrymmet för konsumtion idag på bekostnad av kommande generationer är också i strikt moralisk mening tvivelaktigt.

Det prekära i situationen är vidare att nivån på själva överskottsmålet beslutas i budgeten, där Alliansen alltså har lämnat ett carte blanche till regeringen. Decemberöverenskommelsen riskerar således att på allvar hota de offentliga finanserna, med Alliansens goda minne.

Sverigedemokraterna avser att väcka ett så kallat utskottsinitiativ i frågan. Vår förhoppning är därvidlag att Alliansen tar sitt förnuft till fånga. I annat fall står Sverigedemokraterna som ensam garant för det finanspolitiska ramverket.

Oscar Sjöstedt (SD)
ekonomisk-politisk talesperson