Den unge brittiske eleven kopplade ihop ”muslim” med ”terrorism”. Fel svar, enligt skolinspektörerna som brännmärker hela den kristna skolan som ”bigott” – och som nu måste stänga.

När den kristna friskolan Durham Free School i Durham, nordöstra England, slog upp portarna i september 2013 fick den högsta betyg av dåvarande utbildningsminister Michael Gove. Men efter en inspektion i oktober är tongångarna de helt motsatta och skolan döms ut helt. Nicky Morgan, Goves efterträdare på ministertaburetten, har meddelat att hon drar in alla bidrag till skolan, som kommer att stängas efter påsk.

Enligt inspektörerna har skolan misslyckats på flera punkter: undervisningen är skral och elevernas färdigheter liksom uppförande lämnar en hel del i övrigt att önska, heter det bland annat i rapporten, skriver Daily Mail.
Men vad som kanske är än värre är att lärarna – enligt inspektörerna – inte förbereder de sammanlagt 94 eleverna, som är i åldrarna 11-13 år, på vad livet i ett modernt och mångfaldigt Storbritannien går ut på.
− Vissa elever har diskriminerande syn på dem som har en annan tro eller andra värderingar, skriver Joan Hewitt, som ledde inspektörsteamet.

Enligt lärare på skolan var det ett uttalande från en enda elev som blev hela skolans fall. I en gruppdiskussion fick en 12-årig pojke en fråga om muslimer. Hans svar innehöll bland annat en hänvisning till terrorism, något som skolans rektor, Julian Eisner, beklagar:
− Elevens svar uppvisade en beklaglig okunskap, men gav i sammanhanget inget bevis för en diskriminerande inställning, säger han.

Julian Eisner slår fast att han, och övriga lärare, helt håller med skolinspektionen att skolan måste bli bättre på att lära eleverna hur de ska uttrycka sig och dela ”de toleranta attityder som skolans kristna livsuppfattning står för”. Men att en enda elevs uttalande skulle föranleda att skolan stängs, finner varken han eller föräldrarna rimligt.
− Det känns som om skolan görs till syndabock. Durham är ett huvudsakligen vitt brittiskt område, så kunskapen om andra kulturer är inte så stor. Men jag anser inte att barnen är bigotta, säger Petrina Douglas, en av föräldrarna .

Också lärarna protesterar mot inspektörernas dom som de anser vara grovt orättvis och helt och hållet baserad på vad en enda okunnig elev hasplade ur sig. Deras uppfattning är att skolans kristna profil gör den till ett lätt offer för tjänstemän som vill visa solidaritet med regeringens ”mångfaldsagenda”.

Skolan i Durham är inte den enda kristna friskola som har ådragit sig skolinspektionens missnöje. I Sunderland, också i nordöstra England, har Grindon Hall Christian School blivit föremål för ”särskilda åtgärder” efter att inspektörerna har funnit att eleverna är ”intolerant”. Detta efter att tioåriga barn hade fått frågor om vad ”lesbiska gör”.

De kritiska anmärkningarna kom som en chock för skolans lärarstab som tvärtom anser att skolan utför sitt arbete mycket bra.
Kravet på att brittiska värderingar, bland annat tolerans och respekt för andra trosuppfattningar, måste främjas, har lett till att det från flera håll påstås att vissa skolor, i synnerhet sådana som har en religiös profil eller ligger i områden där etniska barn är i minoritet, utsätts för otillbörlig press.

Även från andra håll uttrycks bekymmer över inspektörernas bedömning. Kyrkoherde Rod Thomas, som också är ordförande för den konservativa evangelikala gruppen Reform, ser de två skolornas belägenhet som oroande:
− Att hela skolors framtid kan avgöras utifrån vad som förefaller vara ett par samtal med enskilda elever, ger upphov till mycket allvarliga farhågor, säger han, och tillägger att dessa två fall sätter fokus på hur skolinspektionen tolkar de riktlinjer som de fått av regeringen.

Från Simon Calvert, som representerar den evangelikala lobbygruppen Christian Institute, hörs liknande tongångar:
− Inspektörerna ställer alla möjliga påträngande frågor och skriver sedan rapporter som föräldrarna till skolans elever inte kan känna igen, säger han och slår fast att regeringens krav på brittiska värderingar har lett till att skolinspektionens prioriteringar har antagit orimliga proportioner.